boost:boost_1.7

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:boost_1.7 [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Boost 1.7 ======
  
 +===== Boost 1.7.122 (26/​03/​2013) =====
 +
 +==== Wijzigingen ====
 +
 +  * Doorsturen Belgo : contracten met de status '​SIGNED'​ an waarvoor een einddatum werd ingegeven.
 +  * Correctie van het kalenderprobleem,​ probleem met de weergave van 1 april (Opgelet, U moet wel de buffer van de browser leegmaken).
 +
 +===== Boost 1.7.121 (14/​03/​2013) =====
 +
 +==== Nieuwigheden ====
 +
 +  * Berekening van de afstand via maps.google.com in vervanging van het bestaande geocodingsysteem. Dit systeem geeft betere resultaten en verlaagt het risico op blokkering bij het invoeren van gegevens indien de berekening van posities of afstanden niet mogelijk is.
 +  * Internationale overschrijving : indien er voor een werknemer aangeduid wordt te werken met een internationale overschrijving zijn de velden IBAN en SWIFT (BIC) verplicht.
 +  * De aanvraag stopzetten : er moet nu 2 keer geklikt worden om de aanvraag stop te zetten
 +  * Onderscheid bij klant : titularis of vervanger ​ : 
 +    * Bij het invoeren van een onbeschikbaarheid worden de exepmlaren op het statuut '​CANCELLED'​ gezet.
 +    * De id van de werknemer wordt bewaard, het is dan ook mogelijk om opnieuw een matching uit te voeren voor de exemplaren waar geen werknemer aan is gelinkt.
 +    * Planning werknemer : de explaren waarin een titularis werd bewaard worden voorafgegaan door een '​*R*'​. Wanneer men de muis daarop positioneert wordt de naam van de titularis weergegeven.
 +  * Bestelling van elektronische maaltijdcheques via Edenred
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  * Ancienniteit : De ancienniteit van de werknemer wordt nu automatisch berekend bij de weergave van de werknemer, de planning, het contract, aanmaak van een bijlage. ​ Hiervoor moet de optie wel aangevinkt staan in admin : Automatische berekening ancienniteit.
 +  * Lijst borderellen EDC : Paginering van de lijst is aangepast
 +  * Onbeschikbaarheden werknemer (Vakantie, EW, ziekte, AO) : berekenen van de uren met de standaardkwalificatie ook al is de klant met verlof.
 +  * Onbeschikbaarheden worden ook aangeduid op de dagen zonder exemplaren. ​ Net als voor ziekte en AO, alle dagen van de vakantieperiode en EW worden aangeduid met de onbeschikbaarheid. ​ De kwalificaties voor de vakantie en EW worden alleen gegenereerd voor de bijhorende exemplaren.
 +  * Wissen van een aanvraag is niet mogelijk ​ : 
 +    * Het is niet mogelijk om een aanvraag te wissen maar wel om die te '​Stoppen'​ (Zie planning). De knop '​Aanvraag stopzetten'​ in de lijst van de aanvragen gaat de aanvraag stopzetten vanaf de dagdatum.
 +    * Indien de datum van stopzetting preciezer moet zijn is het beter om de aanvraag stop te zetten vanuit de planning, de aanvraag wordt dan stopgezet vanaf de datum van het exemplaar waarop men staat. ​
 +    * Indien de stopgezette aanvragen een einddatum hebben worden die met een grijze punt aangeduid.
 +    * De lopende aanvragen zijn aangeduid met een groen punt.
 +  * Einddatum : Het is niet meer mogelijk een einddatum in te voeren die kleiner is dan de begindatum (er was wel al een controle dat die datum niet kleiner mocht zijn dan de laatst ingevoerde prestatie)
 +  * Exemplaar toevoegen voor een lijst van 10 klanten waarvan het begin van de naam identiek is.
 +  * In de algemene planning van de werknemers, evenals in de individuele planning van een werknemer : toevoegen van de naam van de klant en eventueel ook de info van het project (P).  Het detail van de projectinfo is toegankelijk bij het positioneren van de muis op de (P).
 +==== Correcties ====
 +
 +  * Als men klikt op '​Standaard gepresteerd'​ vanuit een uur in de planning, werden ook de andere DC meegenomen wat niet de bedoeling was.
 +  * Aanvraag voor een C4 van een contract zonder einddatum (C4 is niet mogelijk indien er geen einddatum aanwezig is).
 +  * In de planning kunnen de P&K beheerd door de gebruiker '​Hoofdzetel'​ niet meer gewijzigd worden door gebruikers die niet als gebruiker '​hoofdzetel'​ gekend is.
 +==== Beheer van '​onbetaald'​ - '​contesteringen'​ - '​verliezen'​====
 +
 +=== ADMINISTRATOR ===
 +
 +**Configuratie > DC**
 +
 +Toevoegen van een veld voor "DC Verlies/​Winst"​.
 +
 +Het is mogelijk om meerdere DC te definiëren met dit aankruisvakje (Gecontesteerde DC, Verlies DC)
 +
 +=== GEBRUIKER ===
 +
 +**Planning Werknemer.**
 +
 +Het is mogelijk de exemplaren te kwalificeren met de nieuwe DC.
 +
 +**Lijst > Borderel**
 +
 +De DC die als "DC Verlies/​Winst'​ werden aangeduid worden niet op de borderellen in rekening gebracht.
 +Bij het opmaken van het borderel worden ze echter wel als '​behandeld'​ aangeduid en kunnen ze niet meer gewijzigd worden.
 +
 +
 +==== Interface Powerbase ====
 +
 +  * De velden voor het adres (nummer en busnummer) kunnen niet meer met null-waarden geregistreerd worden. ​ Indien null worden ze blanco gezet. ​ Dit zowel voor domicilie als verblijfplaats.
 +==== Interface Group S ====
 +
 +===Doorsturen reden einde contract ===
 +
 +**ADMINISTRATOR**
 +
 +Lijst > Reden einde contract : toevoegen van get veld 'Code Sociaal Secretariaat (Group S)'.
 +Deze zone moet geinitialiseerd worden.
 +Bij elke waarde hoort een code die moet meegestuurd worden bij de export naar het sociaal secretariiat Group S.
 +
 +Standaard wordt het veld geinitialiseerd met de waarde 'niet significatief'​.
 +
 +**Aanmaak van het exportbestand Group S**
 +
 +Bij het opbouwen van het exportbestand wordt de code en de bijhorende numerieke waarde gerecupereerd.
 +Bij een contract van bepaalde duur wordt standaard de code einde contract toegewezen.
 +
 +**Lijst van de reden van vertrek (MTS / RDV).
 +  * 0 Niet significatief
 +  * 1 Vrijwillig vertrek
 +  * 2 Onvrijwillig vertrek
 +  * 3 Ontslag
 +  * 4 Overlijden
 +  * 5 Pensioen
 +  * 6 Vervroegd pensioen
 +  * 7 Vervroegd pensioen wegens ziekte
 +  * 8 Einde contract bepaalde duur
 +  * 9 Zware fout
 +  * 10 Andere
 +  * 11 Brugpensioen
 +
 +===== Boost 1.7.120 (21/​09/​2012) =====
 +
 +==== Wettelijke aanpassingen ====
 +
 +  * Sociale documenten (C4 en C3.2)
 +    * Aanpassingen van de documenten in functie van de nieuwe formulieren sedert 01/07/2012
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  * Planning - Knop : Standaard DC (Nooit EDC genereren via deze knop)
 +  * Planning - Prestaties en P&K - Invoer bedragen (het totaal moet altijd hoger zijn dan 0)
 +      * //Dit om het verzenden van incoherente lonen te vermijden//
 +  * Planning - P&K - Invoer bedragen (Het bedrag moet een nulwaarde hebben indien de geldigheidsdatum van de P&K is overschreden)
 + 
 +
 +==== Aanpassingen ====
 +
 +  * Matching (Zoeken naar werknemers gehecht aan een aanvraag)
 +    * //Correctie van een occasionele bug gerelateerd aan het verwijderen van een lege lijst (te beperkende instellingen)//​
 +  * Planning werknemer (Update van de onbeschikbaarheid)
 +===== Boost 1.7.119 (11/​05/​2012) =====
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  * Correctie betreffende het genereren van maaltijdcheques
 +    * Bij een heel specifiek geval was de selectie van de te bestellen maaltijdcheques niet correct.
 +  * Boodschap voor geocoding
 +    * Werknemer > Planning > Verplaatsing > "​route":​
 +    * De boodschap "​Probleem Geocoding"​ wordt in het rood weergegeven indien de berekening van de route niet berekend kan worden.
 +===== Boost 1.7.118 (26/​04/​2012) =====
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  * C131B - Controle van de geëxporteerde prestaties in functie van de gebruikte parameters
 +    * Admin > Gebruikersfirma > Documenten > Sociale documenten :
 +      * Toevoeging van aankruisvakje "Geen controle op de geëxporteerde prestaties voor de opmaak van de C131B* :"
 +      * Standaard is dit vakje niet aangekruist dus wordt er een controle uitgevoerd.
 +      * Indien alle prestaties in aanmerking moeten genomen worden (ook de prestaties die nog niet naar het sociaal secretariaat gestuurd werden) moet men dit vakje aankruisen zodat er geen blokkering is voor de opmaak van het document C131B via Contract > Sociale Documenten > C131B
 +  * Kosovo werd toegevoegd in de landcodes
 +  * Invoer van EW-periodes via Werknemer ​ > Planning
 +    * Nieuwe parameter in Admin > Configuratie > Economische werkloosheid : "​Exemplaren desactiveren"​ (cancelOccurrences).
 +    * Wanneer deze parameter aangevinkt is worden de exemplaren die gedekt zijn door een periode van economische werkloosheid (ingevoerd in de pagina Werknemer > Planning > EW) gedesactiveerd.
 +    * Wanneer deze parameter niet is aangevinkt blijft de vorige werking actief : de exemplaren worden in het geel weergegeven en de P&K voor verplaatsingskosten worden gegenereerd.
 +  * Importtool voor prestaties via een excel-bestand.
 +    * Om de DC te importeren moet men Gebruikersfirma > Toepassingsparameters > Gebruiersinterface configureren. ​ De zone "​Pre-encodage van aangegeven dienstencheques* : " met de waarde "​Voorafgedane ingave geactiveerd (reële waarde)"​.
 +  * Werkgeverscategorieën RSZ
 +    * Toevoegen van de codes 210 en 002
 +    * In het PTG-bestand Group S vindt men deze terug in de mnemoniek "​PFO"​
 +  * Categorie contract voor de werknemer
 +    * In admingedeelte :
 +      * Nieuw item in het meny Lijst > Categorie contract werknemer.
 +      * Nieuw aankruisvak in Configuratie > Contract werknemer > "​Algemeen"​ : "​Weergave categorie contract werknemer"​.
 +      * In het beheer van de werknemerscontracten,​ weergave van het veld "​Categorie contract werknemer"​ indien het vakje "​Weergave categorie contract werknemer"​ werd aangevinkt.
 +        * Dit veld is geen verplicht veld
 +        * Indien het veld werd ingevuld wordt bij het exporteren naar het sociaal secretariaat Group S de bijhorende code beroepskwalificatie meegestuurd in record 008 : "​QUA"​.
 +  * Toegang tot de gegevens OccurrenceHistoricalAction en RequestHistoricalAction ​
 +    * Toegang gereserveerd voor de superusers.
 +    * In de pagina "​Signaletiek exemplaar"​ werden 2 knoppen toegevoegd : OccurrenceHistoricalAction en RequestHistoricalAction
 +      * Deze geven een lijst weer van de geregistreerde acties voor dit exemplaar en voor de aanvraag waaraan dit exemplaar gelinkt is.
 +    * In de pagina "​Signaletiek aanvraag"​ werd een knop toegevoegd : RequestHistoricalAction
 +      * Via deze knop wordt een lijst weergegeven van de geregistreerde acties voor deze aanvraag. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Aanpassing ====
 +
 +   * C3.2 Werkgever - Aanpassing naar het model van 01/01/2012
 +     * Recuperatie van het formulier 01.01.2012/​831.10.026 (C3.2 Werkgever)
 +     * Aanpassing van het programma voor de opmaak van document C3.2 Werkgever - Aanvraag werkloosheid en het document C3.2 Werkgever - Uren werkloosheid.
 +
 +===== Boost 1.7.117 (29/​02/​2012) =====
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  *  Indexeringen
 +    * Correctie van de omschrijvingen van de wijze van berekening in NL
 +    * Annulatie van een indexering : de gereactiveerde bijlagen worden terug naar de status '​NEW'​ gebracht (of '​PRINTED'​ indien er reeds een afdruk had plaatsgevonden)
 +
 +  *  Studenten
 +    * Overzetten van alle studentencontracten naar Student 50 dagen voor het jaar 2012.
 +    * PTG studenten : toevoegen van de zones PCC (04) en PRC (0)
 +
 +  * Samenvatting werknemer : parameter werknemer is verplicht
 +
 +  * Code Activa - Toevoegen van de codes 2012
 +
 +  * Signaletiek klant : controle op de eenvormigheid van het INSZ-nummer.
 +
 +  * Planning werknemer : indien er reeds EDC gecodeerd zijn worden deze niet meer opnieuw gegenereerd via de knop DC standaard.
 +
 +  * Verlenging van de contracten : definiëren van een workerStatus NORMAL indien deze een null-waarde heeft.
 +
 +  * Tools > Meervoudige afdruk > Contracten > Afdruk bijlagen. De lijst van de bijlagen wordt alfabetisch weergegeven en  worden in diezelfde volgorde afgedrukt.
 +
 +  * Voorschot : geen foutmelding meer indien het bedrag een null-waarde heeft.
 +
 +  * Afdruk contract : geen stackTrace en geen wijziging van workerContract.dimonastatus naar WAITING sindien er een verbindingsprobleem naar Belgo voordoet.
 +
 +  * Annulatie van de afdruk van de bijlagen. ​ In de lijst van de bijlagen (toegankelijk via het tabblad Bijlagen van het contract) werd een knop toegevoegd om de annulatie uit te voeren (Deze knop is alleen beschikbaar voor de super-gebruiker. ​ Deze procedure zet de staus van de bijlage terug op NEW.
 +
 +  * Meervoudige afdruk bijlagen - Toevoeging in de uitgebreide criteria : Begindatum en Einddatum.
 +
 +  * Meervoudige afdruk - Wanneer men terug gaat via het menu Tools>​Meervoudige afdruk>​Contract>​Afdruk klantencontract word er een zoekopdracht opgestart die alleen de contracten weergeeft met het statuut NEW (de opzoekcriteria worden volledig opnieuw geinitialiseerd).
 +
 +  * Het criterium '​statuut'​ wordt correct gerecupereerd in de uitgebreide criteria.
 +
 +N.B. De 2 andere punten Afdruk klantencontract en Afdruk bijlagen werkt op dezelfde manier.
 +
 +N.B. Wanneer men een weergave wijzigt (van mijn groep / mijn groepen) word een eenvoudige zoekopdracht gestart en wordt er geen rekening meer gehouden met de uitgebreide criteria.
 +==== Aanpassingen ====
 +
 + 
 +
 +===== Boost 1.7.116 (13/​02/​2012) =====
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  *  Export PTG
 +    * Toevoeging van de zones notificatie ontslagperiode (W31) en begindatum ontslagperiode (W77).
 +    * Studenten : toevoeging van de zone CCT : 840
 +    ​
 +  * Toevoeging van zones in het scherm Einde contract werknemer
 +   - Datum verzending aangetekend schrijven
 +   - Begindatum ontslagperiode
 +      ​
 +  * Genereren van de exemplaren : de exemplaren worden gegenereerd tot 1 maand na de begindatum van de aanvraag indien de begindatum van de aanvraag groter is dan de limietdatum van de klassieke generatie van de exemplaren. Deze limietdatum bevindt zich in de configuratie van de gebruikersfirma,​ de definitie bevindt zich in de '​Applicatie-parameters'​ : '​Aantal maanden waarop de berekening wordt uitgevoerd* : ' (rubriek : '​Matching'​).
 +
 +  * Export Excel : De excel-exports worden beperkt tot 1000 lijnen voor de gewone gebruiker. ​ Indien er grotere exports moeten uitgevoerd worden moeten die gebeuren via de supergebruiker.
 +
 +  * OBD wordt OOD : Het toegepaste principe is dat er een OOD gemaakt wordt indien het eerste contract van de werknemer ouder is dan 3 maand (voor de werknemers van het type A en B).  De datum van het eerste contract wordt ingevoerd in de signaletiek van de werknemer, Werknemer > Info betaling > Contracten. De gebruiker wordt verwittigd via de boodschappen (verwittigingen) in het dashboard.
 +
 +  * In de werknemersfiche werd de omschrijving Wijgering OOD (onwettelijk) vervangen door Weigering bijkomende uren.
 +
 +  * Toevoeging van het Sodexo-identificatienummer in de export van - Dashboard - Controle - Werknemers: aantal gepresteerde uren # aantal ontvangen Dc - Exprt Excel Gedetailleerd - .
 +  * Aanvraag - Matching werknemer. Beperking tot 200 werknemers
 +  * Werknemer - Controle van de BIC-code (SWIFT) en IBAN-nummer.
 +  * Tewerkstelling student - Nieuwe wetgeving 2012 : Aanmaak van een nieuwe workerStatus : STUDENT_50DAYS_PRO_YEAR (Student 50 dagen per jaar). De dagen worden geteld door het aantal dagen pper week te cumuleren met het aantal dagen die door het contract worden gedekt. ​ Er wordt ervan uitgegaan dat er geen halve dagen zijn.
 +    * Controles :
 +      - Aanwezigheid van eein einddatum in het contract.
 +      - Geen overschrijding van 50 dagen op jaarbasis (bestaande contracten en lopende contracten).
 +      - Het vroegere statuut STUDENT_UNDER_2X23_DAYS wordt geweigerd vanaf 2012.
 +
 +==== Aanpassingen ====
 +  * Indexering van de tewerkstellingen (dus niet alleen de contracten). ​
 +
 +
 +===== Boost 1.7.115 (30/​12/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : indexering van de lonen
 +    * Baseert zich op de contracten en bijlagen
 +    * Keuzemogelijkheid im een loonindexatie uit te voeren voor OBD en/of OOD
 +    * Mogelijkhein om een loonindexatie te annuleren (wissen van bijlagen - inactief)
 +  * Verbetering : beheer van ziekteperiodes
 +    * Langdurige ziekteperiodes.
 +  * Verbetering : sociale documenten
 +    * C32 : 
 +      * de eerste werkloosheidsdag wordt in het document opgenomen alssok de code van de werknemer (aanvraag en gepresteerde uren).
 +      * aanpassing naar de versie van 01/01/2012
 +    * C4 : aanpassing naar de versie van 01/01/2012
 +    * C78 (Alleen voor Groep S) : de bedragen '​diversen +' worden niet meer in rekening gebracht.
 +  * Aanpassing : Bij annulaties, verlof of associëringen zonder validatie wordt er een nazicht uitgevoerd op de kleur in de planning.
 +
 +
 +===== Boost 1.7.114 (27/​11/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : Genereren van premies en kosten voor één bepaald bedrijf
 +
 +
 +===== Boost 1.7.113 (01/​10/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : Sociale documenten ​
 +    * Automatisch toevoegen van de C4-codes in het admingedeelte
 +    * C4 : reden einde contract is een verplicht keuzeveld
 +    * C63 : document werd geactualiseerd
 +  * Verbetering : Planning
 +    * Een knop in de planning laat toe de verschillende geannuleerde/​actieve exemplaren weer te geven en te heractiveren indien nodig.
 +  * Verbetering : Blokkering van te grote exportopdrachten. ​ Deze zijn alleen nog mogelijk door de supergebruiker. Voor de gewone gebruiker zijn de exports beperkt tot 500 lijnen.
 +  * Verbetering : Export van de contracten - Toevoeging van de uurroosters
 +  * Aanpassing : Wissen van de premies en kosten bij het toevoegen van een onbeschikbaarheid voor een bepaalde datum
 +  * Aanpassing : waarschuwing indien verlof klant met werknemers zonder contract
 +
 +===== Boost 1.7.112 (01/​07/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : sociale documenten
 +    * De documenten worden afgedrukt in de taal van het kantoor waarbij de werknemer is tewerkgesteld
 +    * De adresgegevens op de documenten kunnen ofwel die van het kantoor ofwel die van de hoofdzetel zijn, naargelang de configuratie in het admingedeelte
 +    * C131a : Waarschuwing indien het gaat over een contract van vrijwillig deeltijdse duur (voor deze is er geen C131a nodig). ​ Mogelijkheid om een C131a opnieuw af te drukken indien er een bijlage aan het contract wordt opgemaakt.
 +    * C131b : De prestaties moeten naar het sociaal secretariaat verzonden zijn, de berekening van het bruto Y houdt rekening met de verschillende mogelijke lonen (%).  In het admingedeelte kan men ook bepalen dat er een C131b per tewerkstelling moet opgemaakt worden.
 +    * C4 : laatste versie van het formulier
 +    * C4 - Bijlage tewerkstellingsattest : laatste versie van het formulier
 +    * C3.2 - Werkgever : laatste versie van het formulier
 +  * Verbetering : Berekening van ziekteperiodes en hervallingen volgens de wettelijke voorwaarden.
 +
 +===== Boost 1.7.111 (21/​01/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : Document 276F (jaar)
 +  * Verbetering : Document C131a en C131b (globaal maandelijks overzicht op één document)
 +  * Verbetering : Document C4 (minder blz.)
 +  * Verbetering : Genereren van de exemplaren
 +  * Aanpassing : Zowel in het contract als in de bijlage is de zone betreffende de eerste cyclus verplicht
 +  * Aanpassing : Datumaanduiding in de historiek is verplicht
 +
 +===== Boost 1.7.110 (21/​01/​2011) =====
 +
 +  * Verbetering : synchronisatie ​ Powerbase (per werknemer ipv blok)
 +  * Verbetering : beheer van gelijklopende toegangen (herstart bij deadlock) ​
 +  * 
 +===== Boost 1.7.109 (30/​12/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering : Indexering mogelijk per groep
 +
 +===== Boost 1.7.108 (20/​12/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering : wijziging van de contractennummering voor Easypay
 +
 +===== Boost 1.7.107 (10/​12/​2010) =====
 +
 +  * Aanpassing : Verbinding Groep S - dubbele versturing van sommige premies & kosten
 +
 +===== Boost 1.7.106 (28/​11/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering : opladen van periodieke p&k in contract (snelheid)
 +  * Verbetering : voor support Pepper One : herexport van de contracten zonder Dimona
 +  * Verbetering : verlenging (aanmaak bijlage) alleen voor contracten waarvoor geen bijlage bestaat op de opgegeven datum
 +  * Verbetering : de bijlagen worden aangemaakt van maandag tot zondag
 +  * Verbetering : verbinding CEPA - contractensoort = 01
 +  * Verbetering : aanmaak van meerdere contracten per week
 +
 +
 +===== Boost 1.7.105.2 ​ (22/​10/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering : layout contract (IS) voor return-adresi
 +  * Verbetering : layout roadsheet (toevoegen van het land IDM)
 +  * Verbetering : verbinding CEPA (versturen van de rechtzettingen op contract)
 +  * Aanpassing : bij de verlengingen werd het loon weergegeven met 4 decimalen ipv 2
 +  * Aanpassing : Statistiek DC
 +
 +===== Boost 1.7.105.1 ​ (12/​10/​2010) =====
 +
 +  * Aanpassing : Indexering van lonen (gelijklopende toegang)
 +  * Aanpassing : meervoudige invoer van DC
 +  * Aanpassing : Borderel met oude gegevens
 +
 +===== Boost 1.7.105 (22/​09/​2010) ====
 +
 +  * Verbetering:​ Toevoeging kolom (Export Excel) met terugbetalingswaarde in Lijst Borderellen DC
 +  * Verbetering:​ [[Configuratie DC|Ingave DC]]
 +  * Verbetering:​ [[Import Dimona]] mogelijk voor zetel-gebruiker
 +  * Aanpassing: Geen foutboodschap meer bij genereren [[indexatie]]
 +  * Aanpassing: Art. 4 in klantencontract werd aangepast, conform de wetgeving
 +  * Aanpassing: Maximaal aantal karakters [[Info compl.]] van de signaletiek klant
 +  * Aanpassing: Geen foutboodschap meer bij uitgebreide filter op wekelijks aantal uren (lijst werknemerscontracten)
 +  * Aanpassing: Refresh in tabblad [[Verplaatsingskosten|Verplaatsing]] bij herberekenen adres
 +  * Aanpassing: Max. aantal dagen dat een P&K mag toegekend worden, wordt gerespecteerd
 +  * Aanpassing: Wijziging in aantal dagen proefperiode (maatwerk)
 +  * Aanpassing: Meervoudige afdruk werknemerscontracten op alfabetische volgorde in PDF
 +  * Aanpassing: [[Weergave loon gebaseerd op het laatste effectieve loon]]
 +
 +===== Boost 1.7.104 (30/​08/​2010) ====
 +
 +  * Verbetering:​ Procedure updaten Boost
 +  * Verbetering:​ Aanpassing klantencontract (maatwerk)
 +  * Verbetering:​ Ingave in signaletiek van buitenlandse postcode (coördinaten correct berekend)
 +  * Verbetering:​ [[Nieuwe borderel Sodexo]]
 +  * Verbetering:​ [[Generatie maaltijdcheques bij Genereren P&K in de planning tijdens onbeschikbaarheidsperiode]]
 +  * Verbetering:​ [[Voorheffing (standaardwaarde,​ standaard aangevinkt)]]
 +  * Verbetering:​ [[Verblijfsvergunning]]
 +  * Aanpassing: Correctie vertaling admin
 +  * Aanpassing: Weergave aantal DC in borderel
 +  * Aanpassing: Correctie in link CEPA
 +  * Aanpassing: Weergave code Ziekte op C131B
 +  * Aanpassing: Correctie in veld Nationaliteit bij export Excel lijst werknemers
 +  * Aanpassing: Kost met maandelijkse periodiciteit in laatste week van de maand
 +  * Aanpassing: Opslaan Sodexo ID klant
 +  * Aanpassing: Contract vernieuwen (gebruikersfirma)
 +  * Aanpassing: Aantal cycli in bijlage (boodschap ipv java-error)
 +  * Aanpassing: 'Bij wie hij gewerkt heeft' aangepast
 +  * Aanpassing: Kwalificaties tweetalig
 +  * Aanpassing: [[Reden einde contract]]
 +
 +===== Boost 1.7.103 (20/​07/​2010) ====
 +
 +  * Verbetering:​ [[Duidelijk omschreven taak]]
 +  * Verbetering:​ Wijziging berekening werkuitkering
 +
 +===== Boost 1.7.102 (20/​07/​2010) ====
 +
 +  * Verbetering:​ [[Beheer trajecten]]
 +  * Verbetering:​ [[http://​support.pepper1.be/​nl/​doku.php?​id=boost:​beheer_trajecten&​s[]=verplaatsingstijd&​s[]=uitsluiten|Uitsluiten van verplaatsingstijd]]
 +  * Aanpassing: [[Commentaar in tooltip]]
 +  * Aanpassing: [[Opzoeken op (voor)naam]]
 +  * Aanpassing: [[Alleen lezen - familiale situatie]]
 +  * Aanpassing: [[Kopiëren aanvraag]]
 +  * Aanpassing: Snelheid tonen lijst borderellen DC
 +  * Aanpassing: Foutmelding bij Export RSZ-codes (admin)
 +  * Aanpassing: Foutmelding ipv foutboodschap indien '​Vergoeding verplaatsingstijd'​ (admin) een 2e x wordt aangevinkt
 +  * Aanpassing: Ingave uren in klantencontract met decimalen toegestaan
 +  * Aanpassing: Coördinaten worden correct berekend + correcte map wordt getoond indien postcode bestaat uit letters & cijfers
 +  * Aanpassing: Uploaden groot EDC-bestand
 +
 +===== Boost 1.7.101 (08/​07/​2010) ====
 +  * Verbetering:​ Verplaatsen uitbetaalde p&k (superuser)
 +  * Verbetering:​ Weergave vakantie
 +  * Aanpassing: Sortering documenten (datumformaat in titel)
 +  * Aanpassing: C78 - Werkuitkering (bedrag)
 +  * Aanpassing: Bestaande labels overgenomen in 2 talen + idem aanmaken nieuwe labels
 +  * Aanpassing: Roadsheet ingevuld via planning
 +  * Aanpassing: Meervoudige afdruk roadsheet
 +
 +
 +===== Boost 1.7.100 (15/​05/​2010) Sociale documenten =====
 +  * Verbetering van sociale documenten
 +    * C78 Activa {{:​boost:​c78_activa_nl.pdf|Voorbeeld}}
 +    * C63 Aanvraag kaart {{:​boost:​c63_demande_de_carte_nl.pdf|Voorbeeld}}
 +    * C63 Bijlage aan contract {{:​boost:​c63_annexe_au_contrat_nl.pdf|Voorbeeld}}
 +    * C63 Bijlage Activa Start {{:​boost:​c63_annexe_activa_start_nl.pdf|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Paginering van afdruk klantencontracten {{:​boost:​paginering_van_afdruk_klantencontracten_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Lay-out SH (naam gebruiker en uur van klant) {{:​boost:​layout_uren_kl_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Toegestaan om commentaar van de aanvraag te wijzigen {{:​boost:​commentaar_aanvraag_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Overzicht planning prestaties - een icoon (i) laat toe om de naam van de klanten, gelinkt aan de premies en kosten, te bekijken (enkel voor toekomstige ingaves)
 +  * Verbetering:​ Lijst bijlages: mogelijkheid om de bijlages als ondertekend te markeren {{:​boost:​bijlage_modif_nl_.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Borderel - lijst werknemers geordend op alfabetische volgorde {{:​boost:​borderel_dc_alfa_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Kalender - mogelijkheid om de gegevens te wijzigen {{:​boost:​kalender_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Unieke knop voor Gepresteerd/​Betaald/​Dienstencheque (te definiëren in admin) {{:​boost:​unieke_knop_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Afdruk contracten (ja/nee) bij het valideren ervan (aanmaken van contracten per groep)
 +  * Verbetering:​ Snelle functie om te bekijken wie bij wie gewerkt heeft (via planning werknemer en klant) - icoon langs kant van de naam {{:​boost:​snelle_functie_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Mogelijkheid om te filteren op statuut Dimona {{:​boost:​status_dimona_nl.doc|Voorbeeld}}
 +  * Verbetering:​ Filter in projecten
 +  * Verbetering:​ Filter in conflicten en afwijkingen
 +  * Verbetering:​ [[Credit Management]]
 +  * Verbetering:​ Herinnering klant
 +  * Aanpassing: Voorschotten genereren (tijdsnotatie)
 +  * Aanpassing: Genereren P&K
 +  * Aanpassing: Export Excel werknemers
 +  * Aanpassing: Prijs in aanvraag (project)
 +
 +===== Boost 1.7.020 (05/​05/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Link CEPA
 +    * loonbarema
 +    * Q/S herberekend op contracten van minder dan een week, op basis van een veralgemening van 38 uren op 5 dagen
 +  * Verbetering:​ RSZ-code: automatische update van standaardcode ARB
 +  * Verbetering:​ Arbeidsvergunning niet langer verplicht voor volgende landen
 +
 +    Vanaf 1 mei 2009 zullen werknemers van bepaalde landen, recentelijk toegetreden tot de Europese Unie, niet langer over een arbeidsvergunning dienen te beschikken, indien ze in België werken.
 +    Het betreft werknemers van de landen die geïntegreerd zijn in de Europese Unie op 1 mei 2004, te weten:
 +    Estland
 +    Hongarije
 +    Letland
 +    Litouwen
 +    Polen
 +    Slovakije
 +    Slovenië
 +    Tsjechië
 +    Deze maatregel is nog niet geldig voor Roemeense en Bulgaarse werknemers, gezien zij pas op 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden.
 +    Het vrije verkeer van werknemers omhelst één der fundamentele vrijheden van de inwoners van de Europese Unie. Gedurende een transit-periode kunnen de deeluitmakende landen bepaalde restricties opleggen aan het vrije verkeer van de werknemers deeluitmakend van de nieuwe staten. ​
 +
 +  * Verbetering:​ Credit Management - afdruk facturen
 +  * Verbetering:​ Borderel met meer dan 1700 cheques
 +
 +===== Boost 1.7.019 (26/​03/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Onmogelijk om reeds ingegeven prestaties te verwijderen bij verwijderen van vakantie via signaletiek werknemer
 +  * Verbetering:​ Layout contract (SH)
 +  * Verbetering:​ Afdruk contracten (standaard enkel de niet afgedrukte)
 +  * Verbetering:​ Afdruk in batch van bijlagen
 +  * Verbetering:​ Aanmaken van bijlagen op COD op basis van de planning
 +  * Aanpassing: Betaling van werknemer op verschillende bedrijven
 +  * Aanpassing: Bijlage - cyclus automatisch geüpdatet bij wijziging
 +  * Aanpassing: Dashboard onder SQL Server
 +  * Aanpassing: Verwijderen van geannuleerd exemplaar
 +  * Aanpassing: Geannuleerde contracten worden niet behouden om de juiste groep te vinden ​
 +  * Aanpassing: Berekening maaltijdcheques met gedesactiveerde contracten
 +  * Aanpassing: Berekening maandelijkse kosten indien geen prestaties op de laatste dag van de maand, bedekt door het contract
 +
 +===== Boost 1.7.018 (26/​03/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ contract (C)
 +  * Verbetering:​ contract (M): weergave van cyclisch uurrooster
 +  * Aanpassing: Afdruk van roadsheets
 +
 +===== Boost 1.7.017 (18/​03/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Nieuw document 276F - 2010
 +  * Aanpassing: Berekening aantal betaalde uren op een contract (met geannuleerde contracten wordt geen rekening gehouden)
 +
 +===== Boost 1.7.016 (18/​03/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Automatische update migratie
 +  * Verbetering:​ Aanmaken van een aanvraag in het verleden en hernieuwing van de exemplaren in de toekomst
 +  * Verbetering:​ Creatie van een PTG (Groep S) houdt rekening met de nieuwe Activa-codes
 +
 +===== Boost 1.7.015 (17/​03/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering:​ Zichtbaarheid borderellen zonder groepen (via de optie alle groepen)
 +  * Verbetering:​ Reactivering van codes ARB (om een andere code te hebben dan een Activa-code)
 +  * Aanpassing: Een werknemer opnieuw valideren op een geannuleerd exemplaar
 +  * Aanpassing: Berekening voorschotten,​ rekening houdend met de betaalde uren
 +  * Aanpassing: Statistiek DC te verzenden (blokkering teller op 1800)
 +
 +
 +===== Boost 1.7.014 (03/​03/​2010) =====
 +
 +  * Verbetering:​ Aanmaken project - Prestatie standaard aangevinkt
 +  * Verbetering:​ Sorteren op alfabetische volgorde op alle pagina'​s van statistieken (conflicten)
 +  * Verbetering:​ Nieuwe Activa-codes toegevoegd
 +  * Verbetering:​ Bedrijf wordt getoond in lijst export soc. secr
 +  * Verbetering:​ Weergave uren in de planning
 +  * Verbetering:​ Annulatie vakantie klant - exemplaar hervalideren
 +  * Verbetering:​ Opzoeking op INSZ-nummer (uitgebreide filter + export Excel)
 +  * Aanpassing: Weergave datum + uur in log
 +
 +===== Boost 1.7.013 (25/​02/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Knop toegevoegd in admin voor berekening laatste klant - thuisadres werknemer ({{:​boost:​nieuwe_statistiek_1.doc|Werking}})
 +  * Verbetering:​ Statistiek toegevoegd: aantal gepresteerde uren <> aantal betaalde uren ({{:​boost:​nieuwe_statistiek.doc|Werking}})
 +
 +===== Boost 1.7.012 (18/​02/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Afdrukken 276F (grensarbeider) per jaar ({{:​boost:​afdrukken_document_276f.doc|Werking}})
 +  * Verbetering:​ Bericht bij economische werkloosheid in periode < 7 dagen ({{:​boost:​bericht_ew.doc|Werking}})
 +  * Verbetering:​ Lijst economische werkloosheid in dalende volgorde op begindatum sorteren
 +  * Aanpassing: Geen java-error bij het aanmaken van borderel
 +  * Aanpassing: Gegevens van eerdere borderel worden niet overgenomen bij aanmaken volgende borderel
 +  * Aanpassing: Ingegeven gegevens mbt economische werkloosheid blijven behouden indien 2e periode wordt ingegeven
 +
 +===== Boost 1.7.011 (01/​02/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Borderel - niet meer leeg van zodra op 2e pagina
 +  * Aanpassing: standaard Paritair Comité - nu PC van bedrijf groep bij aanmaken werknemersfiche
 +  * Aanpassing: Configuratie voorschotten (percentage bij sql)
 +
 +===== Boost 1.7.010 (22/​01/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Document C63, aangepaste C78
 +  * Verbetering:​ Blokkering van 2 historieken familiale situatie met dezelfde toepassingsdatum
 +  * Verbetering:​ Optie om de afdruk van het contract te annuleren
 +  * Aanpassing: Genereren dubbele premies en kosten (in bepaalde gevallen: indien dubbelklik)
 +
 +===== Boost 1.7.009 (14/​01/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Voorschot - Een lijst laat toe om de uren te definiëren,​ met dewelke men moet rekening houden tijdens de berekening van het voorschot
 +  * Verbetering:​ Matching klant - niet gelimiteerd aan groep
 +
 +===== Boost 1.7.008 (04/​01/​2010) =====
 +  * Verbetering:​ Lijst projecten (sorteren)
 +  * Verbetering:​ Afdrukken van C4 en C131 (afdrukken uurrooster)
 +  * Verbetering:​ Project - toevoegen van een  facturatiezone (bij het aanmaken van een project, het aangeraden standaard tarief voorstellen op niveau van signaletiek klant (is momenteel een onbestaande zone), met mogelijkheid tot verbetering + bij toevoegen van een exemplaar op een project, het aangeraden standaard tarief voorstellen op niveau van het project met mogelijke wijziging voor het exemplaar)
 +  * Aanpassing: Afdrukken OMR op T-document
 +  * Aanpassing: Afdrukken einddatum op standaardbijlage
 +
 +===== Boost 1.7.007 (22/​01/​2009) =====
 +  * Verbetering:​ Filteroptie toegevoegd op Dimona-status in de lijst met contracten
 +  * Verbetering:​ Nieuw systeem berekening maaltijdcheques (op basis van gepresteerde uren)
 +  * Aanpassing: Lijst facturen altijd leeg
 +  * Aanpassing: Documenten in de portfolio gesorteerd per documentnaam en datum
 +  * Aanpassing: Foutboodschap vermijden, indien geen vertalingscode
 +  * Aanpassing: Negatieve ingave met rekening houden analytische klanten
 +
 +===== Boost 1.7.006 (15/​01/​2009) =====
 +  * Verbetering:​ Rood scherm indien fout op de pagina
 +  * Verbetering:​ Bijkomende parameter in admin, die toelaat om in de contractbalk van de planning het aantal uren van het contract te tonen, in functie van de uurroosters van een cyclus
 +
 +===== Boost 1.7.005 (08/​12/​2009) =====
 +  * Verbetering:​ Opzoeken op beschikbaarheden verbeterd (rekening houden met annulaties, onbeschikbaarheden)
 +  * Aanpassing: Genereren van tewerkstellingen (bepaalde gevallen in het dubbel)
 +  * Aanpassing: Automatisch genereren van premies en kosten: beheer van rechtzettingen (rechtzettingen bij betaling en annulatie na betaling)
 +  * Aanpassing: Het lezen van RLT-bestand van Groep S
 +
 +===== Boost 1.7.004 (aangekondigd) =====
 +  * Verbetering:​ Genereren van automatische premies en kosten (geoptimaliseerd)
 +
 +===== Boost 1.7.003 (19/​11/​2009) =====
 +  * Aanpassing: Afronding op 4 posities in admin betreffende salaris
 +
 +===== Boost 1.7.002 (16/​11/​2009) =====
 +  * Aanpassing: Genereren van uren op een feestdag
 +
 +===== Boost 1.7.001 (20/​10/​2009) =====
 +  * Verbetering:​ Annuleren van afgedrukt contract
 +  * Verbetering:​ Afronding van waarde naar 2 cijfers na de komma, op basis van kostenrooster tijdens automatische generatie
 +  * Verbetering:​ Vertaling
 +  * Aanpassing: Bewaren van een contract (voor een student)
 +  * Aanpassing: Vooropzeg blokkeert niet langer (indien er een bijlage zonder einddatum bestaat)
 +  * Aanpassing: Hernieuwing van meerdere pagina'​s → alle contracten zijn zichtbaar op één enkele pagina
 +  * Aanpassing: Import PB - beheer van veld type werknemer op NULL
 +  * Aanpassing: Vooropzeg eindigt voor de proefperiode
 +
 +===== Boost 1.7.000 (06/​10/​2009) =====
 +  * Verbetering:​ Snelheid wanneer betaling behandeld wordt (om een klant aan een premie en kost te associëren)
 +  * Aanpassing: Automatisch invullen van INSZ-nummer adhv de geboortedatum,​ indien deze laatste enkel cijfers bevat
 +  * Aanpassing: Fantoom-exemplaren (gaf dubbele betaling in sommige uitzonderlijke gevallen)
 +  * Aanpassing: Bewaren van een contract kon in een uitzonderlijk geval een probleem stellen
 +
 +===== Boost 1.7 =====
 +  * Verbetering:​ Filter op beschikbaarheid {{:​boost:​filter_op_beschikbaarheid.doc|(Werking)}}
 +  * Verbetering:​ Lijst met contactcodes in admin
 +  * Verbetering:​ Lijst met redenen voor C4 te definiëren in admin
 +  * Verbetering:​ Wanneer men klikt op PM in de beschikbaarheidsperiode:​ de begin- en einduren worden behouden
 +  * Verbetering:​ Afwijkingstabel
 +  * Verbetering:​ Nieuwe wetgeving betreffende [[verplaatsingskosten]],​ [[kledijvergoeding]] en [[economische werkloosheid]] (bijkomende vergoeding)
 +  * Verbetering:​ Vernieuwing - paginering wordt verwijderd
 +  * Verbetering:​ Mogelijkheid om een exemplaar te wijzigen (zoals in versie 1.5)
 +  * Verbetering:​ Aanmaken van [[voorschot]] per groep
 +  * Verbetering:​ Export Sodexoprestaties (naam klant in het Excelbestand toegevoegd)
 +  * Aanpassing: Bij validatie wordt er geen rekening gehouden met gedesactiveerde contracten
 +  * Aanpassing: Geboortedatum wordt niet ingevuld door ingave van het INSZ-nummer,​ indien het geen geldige datum betreft
 +  * Aanpassing: Contract gegenereerd op basis van de planning - validatie van contracten wordt geforceerd
  • boost/boost_1.7.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)