Database

Connecteren met de database

MySql

Volgende zaken zijn noodzakelijk:

 • poort 3306 (voor mySql) dient geopend te zijn.
 • mySql moet admin op afstand toelaten
 • gebruikerscode- en paswoord
 • Schema : ISIWEB

Om te connecteren vanuit Windows, kan men gebruik maken van de applicatie GUi de mySql

Qualification & Premium and Cost

 1. authGroup (.id)
 2. Contract (.id)
  1. contractsalary (.contractid)
  2. Premiumandfeequantification (.contractid)
  3. authgroup (.responsibleGroupId)
 3. mission (.id)
  1. occupation (.missionOccupationsId)
 4. occupation (.id)
  1. contract (.occupationContractsId)
 5. Premiumandfeequantification (.id)
  1. actualotherpremiumandfee
  2. premiumandfee
  3. premiumandfeetype
  4. otherpremiumandfee

Worker

 1. Person (id) : entiteit die de gegevens van een persoon herneemt
  1. Worker (workerId) (voor werknemers)
  2. Contact
  3. User

Customer

 1. companyNumber : comvat het nummer van het bedrijf

Company

 1. AbstractCompany
  • businessId : businesscode
  • socialSecretariatPartitioningRef : referentie sociaal secretariaat
  • accountigCompanyRef : referentie boekhouding
  • availableSelfservice : self-service beschikbaar
  • mainContactMedias_xxx : Telefoon, email, fax, adres
  • relantionTypeId : deprecated
  • companysourceid : bron van het bedrijf
  1. Company (company.companyid = abstractcompany.id)
   • Name2 : contactpersoon van het bedrijf
   • companynumber : nummer van het bedrijf
   • website : web-site
   • onssNumber : RSZ-identificatienummer
   • PermanentWorkerCount : aantal vaste werknemers (graydon)
   • Score : score Graydon
   • Validated : gevalideerd (J/N)
   • UnionRepresentative (Yes/NO/?)
   • CompanySizeId : grootte van het bedrijf
   • socialReasonId :juridische vorm
   • relationTypeId : type relatie
   • importMissionId : import via gebruik opdrachtcode (J/N)
   • CompanysizeConstruct : grootte van het bouwbedrijf
   • niss : insz-nummer van de fysieke persoon
   • mailCorrespondance : mailverkeer (J/N)
   1. Holding : holdingidentificatie ( company.holdingcompaniesId = holding.id )
   2. ContactCompany
    • Preferentialcontactcompany : voorkeurcontact (= veld contactsCompanyid) indien niet gekend : null
    1. Contact
     • contactType : type contact
     • contactMedias_xxx : telefoon, gsm, fax, adres
     1. Person : fysieke persoon (identiek aan worker &t user) ( contact.personid = persone.id )
      • Firstname : voornaam
      • LastName : familienaam
      • personalPhone : persoonlijk telefoonnummerl
      • personalMobile : GSM
      • language : taal
      • enabled : geactiveerd (j/n)
      • nationalytid : code nationaliteit
      • title : titel
      1. account : self-service account (contact.accountid = account.id)

Overeenkomst

 • Overeenkomst : Bepaalt hoe de klant wordt beheerd (facturatie, … )
  • BusinessId : identificatienummer van de overeenkomst
  • enabled : actief (J/N)
  • creationDate : aanmaakdatum van de overeenkomst
  • startDate : begindatum overeenkomst
  • endDate : einddatum overeenkomst
  • identiyCardRequired : identiteitskaart vereist
  • medicalExamination : medisch attest vereist
  • ContractGroupingType : wijze waarop de contracten worden gegroepeerd (BYSTAT, BYCONTACTPERSON, BYCOMMAND)
  • ContractPeriodicity : frekwentie van de contracten (WEEK, MONTH,NONE)
  • useTimeSlotGrid : gebruik van de prestatiestaat
  • invoiceGroupingType : wijze waarop de facturen worden gegroepeerd (BYSTAT, BYCONTACTPERSON, BYCOMMAND)
  • Discount : korting
  • invoicetype : facturatietypen (POSITIONS_QUALIFICATION, RESUME)
  • invoiceContent : alleen de reeds betaalde prestaties factureren of alles (QUALIFIED, PAID)
  • tvaCode : gebruikte BTW-code
  • paymentTermid : betaaltermijn
  • preferentialAgency : code van de voorkeursgroep
  • invoiceFrequency : facturatiefrekwentie (WEEK, MONTH)
  • invoiceGroupingbyMission : opdracht in 1 groep gegroepeerd op de factuur (ipv per contract) (J/N)
  • splitKey : facturatie opgesplitst per week, maand, niks (WEEK, MONTH, NONE)
  • CompanyName : naam van het bedrijf
  • NumberOfWorkerContractCopies : aantal exemplaren werknemerscontract (specifiek voor deze klant)
  • NumberofCustomerContractCopies : aantal exemplaren klantencontract (specifiek voor deze klant)
  • NumberofInvoiceCopies : aantal exemplaren factuur (specifiek voor deze klant)
  1. company : bedrijf (convention.companyid = company.companyid)
  2. Contact : contactpersoon voor de facturatie (convention.invoicecontactCompanyid = contact.id)
  3. Contact : contactpersoon voor de contracten (convention.contractcontactCompanyid = contact.id )
  4. basicPosition : posten gelinkt aan de overeenkomst (convention.id = basicposition.conventionId)
   • BusinessId : code van de post
   • enabled : geactiveerd (J/N)
   • CompanyName : bedrijfsnaam
   • labelFr : omschrijving FR
   • labelNl : omschrijving NL
   • artist : artiest (J/N)
   • AutomaticQualificationForPublicHoliday
   1. basic_qualification_position : link naar de gelinkte kwalificaties voor de post
   2. position : informatie van de post identiek aan de opdracht (basicposition.id = position.id )
    • category : categorie
    1. preferentialAgentid : voorkeurs-agent
    2. positionAttributeForOccupationID : attributen van de tewerkstelling (zie verder)
    3. positionAttributeForContractId : attributen van het contract (zie verder)
    4. defaultGroupid : standaardgroep
    5. position_translation : omschrijving uit de post

Contract

 • Contract
  1. Occupation : Berekende tewrkstellingen voor de sociale documenten (contract.occupationContractsId = occupation.id)
   1. mission : (occupation.missionOccupationsId = mission.id)
  2. authgroup : Groepen (contract.responsibleGroupId = authgroup.id)
  3. contractsalary : lijst van de lonen gelinkt aan het contract (.contractid)
  4. Premiumandfeequantification : lijst van de prestaties gelinkt aan het contract (.contractid)
  5. positionattributesforcontract : attributen van het contract (contract.positionAttributesForcontractId = positionattributesforcontract.id )
   • userclassification : classificatie van de functie bij de gebruiker
   • professionalqualification : beroepskwalificatie
   • allocationActiva : Recht op werkuitkering (J/N)
   • CoefficientbyDefault : standaardcoefficient van het contract
  6. positionattributesforoccupation : (contract.positionAttributesForOccupationId = positionattributesforoccupation.id )
   • ContractType : contracttype (CDD, CDI)
   • jointcommitteeid : identificatie van de Par.Com.
   1. worksystem : (positionattributesforoccupation.workSystemId = worksystem.id)
    • weeklytime : gemiddeld aantal uren op weekbasis
    • annualtime : gemiddeld aantal uren op jaarbasis
    • partialtime : aantal uren voor deeltijds stelsel
    • realworkhours : aantal werkelijk gepresteerde uren
    • isPartialTime : deeltijds (j/n)
    • days : aantal dagen
    • variabletimetable : variabel uurrooster
    • cycleworksystem : systeem van cyclische uurroosters
    • trialdays : aantal dagen proefperiode
    • CompensationMode : compensatiewijze
    • Verlenging van het contract (monday, daily, …)
  7. specific_premiumandfee_positionattributesforcontract : lijst van de premies & kosten gelinkt aan het contract (contract.positionAttributesForContractId = specific_premiumandfee_positionattributesforcontract.positionAttributesForContractId )
   1. specificmealticket : maaltijdcheques (specific_premiumandfee_positionattributesforcontract.premiumandfeeId = specificmealticket.id )

Prestatie

 • Hours : uren
  1. Contract : contract ( contract.id = hours.contractId )
   1. authgroup : groep (contract.responsibleGroupId = authgroup.id)
   2. Occupation : occupation (occupation.id = contract.occupationContractsId)
    1. mission.id = occupation.missionOccupationsId
  2. Qualificationposition : ( qualificationposition.id = hours.hoursQualificationId )
   1. Hourstype : uurtype - admin (qualificationposition.hoursType = hourstype.id)
  3. hoursqualification : ( hoursqualification.id = hours.hoursQualificationId )
 • premiumandfeequantification :
  1. Contract : contract (
   1. Occupation : occupation (occupation.id = contract.occupationContractsId)
    1. mission.id = occupation.missionOccupationsId
  2. Actualotherpremiumandfee : (premiumandfeequantification.actualPremiumAndFeeId = actualotherpremiumandfee.id)
   1. Premiumandfee : (premiumandfee.id = actualotherpremiumandfee.id)
    1. otherpremiumandfee : (otherpremiumandfee.id = premiumandfee.premiumAndFeeTypeId)
     1. premiumandfeetype : (premiumandfeetype.id = otherpremiumandfee.id)
  3. actualmealticket : (premiumandfeequantification.actualPremiumAndFeeId = actualmealticket.id)
   1. Premiumandfee : (premiumandfee.id = actualmealticket.id)
    1. mealticket : (mealticket.id = premiumandfee.premiumAndFeeTypeId)
     1. premiumandfeetype : (premiumandfeetype.id = mealticket.id)

OLAP View

Hours olap view

Veld Omschrijving
Hoursid id van de prestatie
hoursdate datum van de prestatie
workername naam van de werknemmer
contractid id van het contract
workerid id van de werknemmer
companyid id van de firma
customername Naam van de firma
groupname Groep Naam
CorporateId Id van de interim bedrijf in ISIWEB
workerstatus ID van het statuut
hoursamount aantal uren
hours week Week van de prestatie
hours year Jaar van de prestatie
HoursTypeBusinessCode Codificatie van type uren (zoals mutualiteit informatie)
brutbyhour uurloon
paidvalue eenheidsprijs van de kost
invoicedvalue eenheidsprijs van de factuur
payunit type van eenheid kost (PURCENTATE, BEDRAG)
invoiceunit type van eenheid factuur
coefficient Coef van de prestatie voor de uren
invoiced totaal bedrag gefactureerd voor de prestatie
payed totaal bedrag betaald voor de prestatie
datatype Type van prestatie (uren, kost, maaltijdcheque, premie)
ordernumber bestelling nummer van de prestatie
socialSecretariatRef code van het sociaal secretariat
invoiceid ID van het bestand van facturen (als leeg → nog niet gefactureerd)
exportbatchid id van het bestand voor het sociaal secretariaat (als leeg → nog niet betaald)
workerParticipation participatie van de WKN (Maaltijdcheque)
creationDate Aanmaakdatum van de prestatie
LastupdateDate Laatste wijzigingsdatum van de prestatie
Historiek
2009/09/03 Code van soc.sec., Id van factuur en link naar soc.sec.
2009/09/08 Rechtzettings van de bedarg kost van de WKN
2009/09/11 Toevoeging van de ID customer, ID werknemmer
2009/12/01 Bedrag van inhoud maaltijdcheques
2010/02/01 aanpassing link naar klant
2010/04/21 Aantal van P&K
2010/05/05 Omschrijving van codes
2010/06/21 rechtzettings van bedrag factureerd voor uren gebaseerd op bedrag
2011/01/21 Toevoegen van de aanmaakdatum en de datum laatste wijziging
SQL-statement
DROP VIEW IF EXISTS `hoursolap`; CREATE OR REPLACE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`bots`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `hoursolap` AS (select `hours`.`creationdate` AS `creationdate`, `hours`.`lastupdatedate` AS `lastupdatedate`, `hours`.`id` AS `hoursId`,`hours`.`date` AS `hoursDate`,`contract`.`workerName` AS `workerName`,`contract`.`id` AS `contractId`,`mission`.`workerMissionsId` AS `workerId`,`mission`.`customerId` AS `companyId`,`contract`.`customerName` AS `customerName`,`authgroup`.`name` AS `groupName`,`authgroup`.`corporateId` AS `corporateId`,`mission`.`workerStatus` AS `workerStatus`,`hours`.`amount` AS `hoursAmount`,week(`hours`.`date`,1) AS `hoursWeek`,year(`hours`.`date`) AS `hoursYear`,`hourstype`.`businessCode` AS `hoursTypeBusinessCode`,`hoursqualification`.`brutByHour` AS `brutByHour`,`qualificationposition`.`paidValue` AS `paideValue`,`qualificationposition`.`invoicedValue` AS `invoicedValue`,`qualificationposition`.`payUnit` AS `payUnit`,`qualificationposition`.`invoiceUnit` AS `invoiceUnit`,`qualificationposition`.`coefficient` AS `coefficient`,if((`hours`.`invoicedAmount` = 0),(((`hours`.`amount` * (`qualificationposition`.`invoicedValue` / 100)) * `hoursqualification`.`brutByHour`) * `qualificationposition`.`coefficient`),`hours`.`invoicedAmount`) AS `invoiced`,`hours`.`cost` AS `payed`,'HOURS' AS `dataType`,`contract`.`orderNumber` AS `orderNumber`,`hourstype`.`socialSecretariatRef` AS `socialSecretariatRef`,`hours`.`invoiceId` AS `invoiceId`,`hours`.`exportBatchId` AS `exportBatchId`,0 AS `workerParticipation`,0 AS `qt`,`hours`.`orderNumber` AS `prestationOrderNumber`,(select `qualificationposition_translations`.`label` AS `label` from `qualificationposition_translations` where ((`qualificationposition_translations`.`locale` = 'fr') and (`qualificationposition_translations`.`id` = `hoursqualification`.`id`))) AS `labelFR`,(select `qualificationposition_translations`.`label` AS `label` from `qualificationposition_translations` where ((`qualificationposition_translations`.`locale` = 'nl') and (`qualificationposition_translations`.`id` = `hoursqualification`.`id`))) AS `labelNL` from (((((((`hours` join `contract`) join `authgroup`) join `qualificationposition`) join `hoursqualification`) join `hourstype`) join `mission`) join `occupation`) where ((`contract`.`id` = `hours`.`contractId`) and (`contract`.`responsibleGroupId` = `authgroup`.`id`) and (`qualificationposition`.`id` = `hours`.`hoursQualificationId`) and (`qualificationposition`.`hoursType` = `hourstype`.`id`) and (`hoursqualification`.`id` = `hours`.`hoursQualificationId`) and (`mission`.`id` = `occupation`.`missionOccupationsId`) and (`occupation`.`id` = `contract`.`occupationContractsId`))) union (select `premiumandfeequantification`.`creationdate` AS `creationdate`, `premiumandfeequantification`.`lastupdateDate` AS `lastupdateDate`, `premiumandfeequantification`.`id` AS `hoursId`,`premiumandfeequantification`.`date` AS `hoursDate`,`contract`.`workerName` AS `workerName`,`contract`.`id` AS `contractId`,`mission`.`workerMissionsId` AS `workerId`,`mission`.`customerId` AS `companyId`,`contract`.`customerName` AS `customerName`,`authgroup`.`name` AS `groupName`,`authgroup`.`corporateId` AS `corporateId`,`mission`.`workerStatus` AS `workerStatus`,0 AS `hoursAmount`,week(`premiumandfeequantification`.`date`,1) AS `hoursWeek`,year(`premiumandfeequantification`.`date`) AS `hoursYear`,`premiumandfeetype`.`businessCode` AS `hoursTypeBusinessCode`,0 AS `brutByHour`,`actualotherpremiumandfee`.`payedValue` AS `paideValue`,`actualotherpremiumandfee`.`invoiceValue` AS `invoicedValue`,`actualotherpremiumandfee`.`payUnit` AS `payUnit`,`actualotherpremiumandfee`.`invoiceUnit` AS `invoiceUnit`,0 AS `coefficient`,`premiumandfeequantification`.`invoicedAmount` AS `invoiced`,`premiumandfeequantification`.`cost` AS `payed`,`otherpremiumandfee`.`otherPremiumAndFeeType` AS `dataType`,`contract`.`orderNumber` AS `orderNumber`,`premiumandfeetype`.`socialSecretariatRef` AS `socialSecretariatRef`,`premiumandfeequantification`.`invoiceId` AS `invoiceId`,`premiumandfeequantification`.`exportBatchId` AS `exportBatchId`,0 AS `workerParticipation`,`premiumandfeequantification`.`amount` AS `qt`,`premiumandfeequantification`.`orderNumber` AS `prestationOrderNumber`,(select `premiumandfee_label`.`label` AS `label` from `premiumandfee_label` where ((`premiumandfee_label`.`locale` = 'fr') and (`premiumandfee_label`.`id` = `premiumandfee`.`id`))) AS `labelFR`,(select `premiumandfee_label`.`label` AS `label` from `premiumandfee_label` where ((`premiumandfee_label`.`locale` = 'nl') and (`premiumandfee_label`.`id` = `premiumandfee`.`id`))) AS `labelNL` from ((((((((`premiumandfeequantification` join `contract`) join `authgroup`) join `mission`) join `occupation`) join `actualotherpremiumandfee`) join `premiumandfee`) join `premiumandfeetype`) join `otherpremiumandfee`) where ((`contract`.`id` = `premiumandfeequantification`.`contractId`) and (`contract`.`responsibleGroupId` = `authgroup`.`id`) and (`mission`.`id` = `occupation`.`missionOccupationsId`) and (`occupation`.`id` = `contract`.`occupationContractsId`) and (`premiumandfeequantification`.`actualPremiumAndFeeId` = `actualotherpremiumandfee`.`id`) and (`premiumandfee`.`id` = `actualotherpremiumandfee`.`id`) and (`otherpremiumandfee`.`id` = `premiumandfee`.`premiumAndFeeTypeId`) and (`premiumandfeetype`.`id` = `otherpremiumandfee`.`id`))) union (select `premiumandfeequantification`.`creationdate` AS `creationdate`, `premiumandfeequantification`.`lastupdateDate` AS `lastupdateDate`, `premiumandfeequantification`.`id` AS `hoursId`,`premiumandfeequantification`.`date` AS `hoursDate`,`contract`.`workerName` AS `workerName`,`contract`.`id` AS `contractId`,`mission`.`workerMissionsId` AS `workerId`,`mission`.`customerId` AS `companyId`,`contract`.`customerName` AS `customerName`,`authgroup`.`name` AS `groupName`,`authgroup`.`corporateId` AS `corporateId`,`mission`.`workerStatus` AS `workerStatus`,0 AS `hoursAmount`,week(`premiumandfeequantification`.`date`,1) AS `hoursWeek`,year(`premiumandfeequantification`.`date`) AS `hoursYear`,`premiumandfeetype`.`businessCode` AS `hoursTypeBusinessCode`,0 AS `brutByHour`,`actualmealticket`.`faceValue` AS `paideValue`,`actualmealticket`.`invoiceValue` AS `invoicedValue`,'AMOUNT' AS `payUnit`,'AMOUNT' AS `invoiceUnit`,0 AS `coefficient`,`premiumandfeequantification`.`invoicedAmount` AS `invoiced`,`premiumandfeequantification`.`cost` AS `payed`,'MEALTICKET' AS `dataType`,`contract`.`orderNumber` AS `orderNumber`,`premiumandfeetype`.`socialSecretariatRef` AS `socialSecretariatRef`,`premiumandfeequantification`.`invoiceId` AS `invoiceId`,`premiumandfeequantification`.`exportBatchId` AS `exportBatchId`,`actualmealticket`.`workerParticipation` AS `workerParticipation`,`premiumandfeequantification`.`amount` AS `qt`,`premiumandfeequantification`.`orderNumber` AS `prestationOrderNumber`,(select `premiumandfee_label`.`label` AS `label` from `premiumandfee_label` where ((`premiumandfee_label`.`locale` = 'fr') and (`premiumandfee_label`.`id` = `premiumandfee`.`id`))) AS `labelFR`,(select `premiumandfee_label`.`label` AS `label` from `premiumandfee_label` where ((`premiumandfee_label`.`locale` = 'nl') and (`premiumandfee_label`.`id` = `premiumandfee`.`id`))) AS `labelNL` from ((((((((`premiumandfeequantification` join `contract`) join `authgroup`) join `mission`) join `occupation`) join `actualmealticket`) join `premiumandfee`) join `premiumandfeetype`) join `mealticket`) where ((`contract`.`id` = `premiumandfeequantification`.`contractId`) and (`contract`.`responsibleGroupId` = `authgroup`.`id`) and (`mission`.`id` = `occupation`.`missionOccupationsId`) and (`occupation`.`id` = `contract`.`occupationContractsId`) and (`premiumandfeequantification`.`actualPremiumAndFeeId` = `actualmealticket`.`id`) and (`premiumandfee`.`id` = `actualmealticket`.`id`) and (`mealticket`.`id` = `premiumandfee`.`premiumAndFeeTypeId`) and (`premiumandfeetype`.`id` = `mealticket`.`id`)));

Contract View

 • id : id van het contract (opgelet deze id kan veranderd worden op basis van aanpassing)
 • contractBusinessId : id business van het contract
 • label : functie
 • startDate : Begin datum van het contract
 • theoricalEndDate : Einde datum van het contract
 • practicalEndDate : Effectieve einde datum
 • Enable : geactiveerd contract (J/N)
 • workerName : Naam van de werknemmer
 • customerName : Naam van de klant
 • occupationContractsId : id van de tewerkstelling
 • abstractCompanyId : id van de firma (van de persooncontact)
 • companyId : id van de firma
 • workermissionId : id van de werknemmer
 • missionBusinessId : id van de opdracht (voor de importatie van excel gebaseerd om business id van ISIWEB)
 • name : Groep Naam
 • weeklyTime : Uren per week
 • annualTime : Uren per week op jaar basis
 • partialTime : Uren per week deeltijd
 • 13/10/2009 :
 • externalRef van de opdracht (link naar secr.soc. manueel)
 • valueFace : maaltijdcheque waard

Aantal dagen van studenten

select studentquarter.type, studentquarter.year, studentquarter.nbOtherDays, studentquarter.nbWorkingDays, contract.workerName, contract.customerName from studentquarter, person, contract, occupation, mission where studentquarter.workerId=person.id and mission.workerMissionsId = person.id and contract.occupationContractsId=occupation.id and occupation.missionOccupationsId=mission.id and contract.enabled=1 and contract.cancelled=0 group by studentquarter.type, studentquarter.year, contract.workerName, contract.customerName

Joint committee

* Mission :

select * from mission, position, positionattributesforoccupation where mission.id=position.id and position.positionAttributesForOccupationId=positionattributesforoccupation.id

* Occupation :

select * from occupation, positionattributesforoccupation where occupation.positionAttributesForOccupationId=positionattributesforoccupation.id

* Contract :

select * from contract, positionattributesforoccupation where contract.positionAttributesForOccupationId=positionattributesforoccupation.id

Mealticket Olap

* Neemt alle maaltiojdcheque per bestelling

DROP VIEW IF EXISTS `mealticketbatcholap`; CREATE OR REPLACE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`bots`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `mealticketbatcholap` AS select `mealticketbatch`.`creationDate` AS `creationDate`,`mealticketbatch`.`limitDate` AS `limitDate`,`premiumandfeequantification`.`id` AS `hoursId`,`premiumandfeequantification`.`date` AS `hoursDate`,`contract`.`workerName` AS `workerName`,`mission`.`workerMissionsId` AS `workerId`,`mission`.`abstractCompanyId` AS `companyId`,`contract`.`customerName` AS `customerName`,`authgroup`.`name` AS `groupName`,`mission`.`workerStatus` AS `workerStatus`,0 AS `hoursAmount`,week(`premiumandfeequantification`.`date`,1) AS `hoursWeek`,year(`premiumandfeequantification`.`date`) AS `hoursYear`,`premiumandfeetype`.`businessCode` AS `hoursTypeBusinessCode`,0 AS `brutByHour`,0 AS `paideValue`,`actualmealticket`.`invoiceValue` AS `invoicedValue`,'AMOUNT' AS `payUnit`,'AMOUNT' AS `invoiceUnit`,0 AS `coefficient`,`premiumandfeequantification`.`invoicedAmount` AS `invoiced`,(`premiumandfeequantification`.`amount` * (`actualmealticket`.`faceValue` - `actualmealticket`.`workerParticipation`)) AS `payed`,'MEALTICKET' AS `dataType`,`actualmealticket`.`faceValue` AS `faceValue` from (((((((((`premiumandfeequantification` join `contract`) join `authgroup`) join `mission`) join `occupation`) join `actualmealticket`) join `premiumandfee`) join `premiumandfeetype`) join `mealticket`) join `mealticketbatch`) where ((`contract`.`id` = `premiumandfeequantification`.`contractId`) and (`contract`.`responsibleGroupId` = `authgroup`.`id`) and (`mission`.`id` = `occupation`.`missionOccupationsId`) and (`occupation`.`id` = `contract`.`occupationContractsId`) and (`premiumandfeequantification`.`actualPremiumAndFeeId` = `actualmealticket`.`id`) and (`premiumandfee`.`id` = `actualmealticket`.`id`) and (`mealticket`.`id` = `premiumandfee`.`premiumAndFeeTypeId`) and (`premiumandfeetype`.`id` = `mealticket`.`id`) and (`mealticketbatch`.`id` = `premiumandfeequantification`.`mealTicketBatchId`));

Oco

OcoOlap

Update van de labels

Reports


Eigen Gereedschappen