ISIWEB 1.4

 Opgelet, de versie 1.4 bevat niet meer de functionaliteit om automatisch de CV in te lezen. 
 Wegens de verschillende updates van de versies functioneert het gebruikte framework niet meer 
 naar behoren. Het opzoekwerk om deze situatie te kunnen rechtzetten heeft tot nu toe geen 
 resultaat opgeleverd. We zoeken een andere gratis oplossing, betalende oplossingen zijn beschikbaar,
 maar moeten stuk per stuk bekeken worden.

ISIWEB 1.4.8

Document grensarbeider

 • mogelijkheid (in admin) om de controle te omzeilen en toe te laten het document op te stellen. Hulpmiddelen > Parameter > Configuratie Werknemer : Aankruisvak „De controle op grensarbeid negeren”

Opdracht/Contract

 • Het systeem van de verlengingen werd verbeterd bij gebruik van opeenvolgende wijzigingen (geen onvoorziene terugkeer naar het dashboard of onvoorziene herinitialisering meer)
 • Verlenging : de reden van het contract en het uurrooster werden in de lijst toegevoegd
 • Verlenging voor één enkele klant vanuit het tandwieltje in de lijst van de klanten (men moet de week vermelden waarvoor de verlenging wordt aangevraagd)
 • In de signaletiek van een contract of opdracht worden aan de rechterzijde de documenten gelinkt aan de overeenkomst, post en werknemer weergegeven. Dit om de toegang tot de documenten makkelijker te maken.
 • Men moet het contract niet meer opslaan om de compensatiewijze te wijzigen.

Planning

 • Volgende werknemersgegevens werden toegevoegd in de (i) : email, tel
 • Referentie bestelbon werd toegevoegd in de (i) van het contract

Post

 • Mogelijkheid om types medisch onderzoeken te definiëren (in admin) en in de post een specifiek medisch onderzoek aan te duiden. Indien het medisch onderzoek door de werknemer niet werd uitgevoerd kan er geen contract aangemaakt worden.

Lijst maaltijdcheques

 • Mogelijkheid om de lijst op datum te sorteren (standaard op aanmaakdatum van recent naar oud)
 • Correctie voor de bestelling van papieren maaltijdcheques voor Accor. (negatieve bestellingen)

Controle van de documenten

 • Een controlesysteem betreffende de documenten werd toegevoegd, dit om het administratief beheer te verbeteren : Beheer van documenten

eContracting

 • Bij gebruik van eContracting werd in de selfservice een knop toegevoegd per contractlijn.

C4

 • Afdruk van de klassieke C4 is mogelijk bij dagloon
 • Verbetering indien de C4 meerdere uurroosters omvat

C131b

 • Het loon is deze van de eerste maand van de aangifte

Paswoord

 • Optie in admin en in de hulpmiddelen voor de gebruiker, mogelijkheid om het paswoord te wijzigen eenmaal de gebruiker is ingelogd

Posten

Algemeen overzicht van de posten en hun statuut via icoon „tabel” :

 • De tabel toont volgende kolommen:
  • Actief : Actieve post met opdrancht waarvan de datum van het laatste contract >= dagdatum-7.
  • Nieuw : Actieve post zonder opdracht (of met een opdracht zonder contractdata).
  • Te recycleren : Actieve post met opdracht waarvan de datum van het laatste contract ouder is dan dagdatum-7.
  • Gedesactiveerd : Gedesactiveerde post
  • Zonder fiche: Actieve post maar zonder geldige werkpostfiche

Bij de export naar Excel wordt ook de naam van het document in de tabel weergegeven

Uurroosters

 • Een uurrooster kan van de ene post naar de andere gecopieerd worden.

Werknemer

 • In admin werd een parameter toegevoegd om te bepalen of een arbeidsvergunning en/of verblijfskaart moet ingevoerd worden bij niet-Belgen. Dit om een strikte procedure te verplichten bij het invoeren van de gegevens van buitenlandse werknemers (compleet dossier, datum en scan van documenten), dit ook voor de EU.
 • Rijbewijs : keuzemogelijkheid 'geen' werd toegevoegd
 • Controle van de coherentie tussen rijksregisternummer (INSZ) en het geslacht van de werknemer

Aanvraag

 • Export Excel werd verbeterd
businessid = BusinessId
recruitmentMode = Wervingsmodus
recruitment_PracticalEndDate = Effectieve einddatum
recruitment_Quantity = Aantal
published = Gebpubliceerd
recruitment_Agent = Beheerder
recruitment_Job = Omschrijving
recruitment_Requirements = Profiel
recruitment_Location_City = Plaats - Stad
recruitment_Location_Zip = Plaats - PC
recruitment_Offers = Aanbieding
recruitment_Company_name = Bedrijf - Naam
recruitment_Company_address = Bedrijf - Adres
recruitment_Company_street = Bedrijf - Straat
recruitment_Company_number = Bedrijf - Nr
recruitment_Company_zip = Bedrijf - PC
recruitment_Company_city = Bedrijf - Stad
recruitment_Company_country = Bedrijf - Land
recruitment_Company_tel = Bedrijf - Tel
recruitment_Company_fax = Bedrijf - Fax
recruitment_Company_contact_name = Bedrijf - Naam Contact
recruitment_Company_contact_email = Bedrijf - Mail Contact
recruitment_CorporateInitials = Gebruikersfirma - Initialen
recruitment_Group = Groep - Naam 
recruitment_Group_email = Groep - Mail
 • Toevoeging van de zone 'Geplaatst' in de uitgebreide zoekopdracht
 • Automatisch afsluiten van wervingen (zowel in de positieve als negatieve gevallen)
 • Sorteren op verschillende kolommen

Internet Explorer

 • Pauze van 2 seconden onder IE (blokkering in de lijst van de afdrukken)

XML feed

 • Inlezen van de wervingen in Interim1 werd geautomatiseerd
 • Mogelijkheid om een email-adres voor sollicitaties te definieren in admin verschillend van het kantooradres. Dit adres komt terecht in de XML Feed
 • Blokkeren van de karakters die niet compatibel zijn, dit om problemen bij het publiceren op externe sites te vermijden
a-zA-Z0-9 -()&é\"'(-è_çà)=+$£%!§/:;.?, \r\nïëäüûâîê€
 • Xml feed van anonieme cv's
 • Toevoegen van een parametreerbare link naar de job op de web-site dit om externe bedrijven toe te laten een redirect aan te maken voor de sollicitaties). In admin bij de gebruikersfirma (corporate), formaat : http://www.mywebsite.be/#LANG#/job#ID# waarbij #LANG# de taal is, #ID# de id van de job

Self-service

 • Aankruisvakje voor het aanvaarden van de algemene voorwaarden beschikbaar in het klantengedeelte
 • Optie om al dan niet (J/N) de af te drukken/te ondertekenen contracten weer te geven in het dashboard van de werknemer.

Volledigheid

 • Toegevoegd criterium : regio/afstand
 • Toegevoegd criterium : opleiding
 • Toegevoegd criterium : type contract

Systeem

 • De libraries (bibliotheken) yammer, google en linkedin worden alleen opgeladen indien ze effectief gebruikt worden

Aanpassingen

 • De export van de prestaties gaf een boodschap indien geen datum werd ingevoerd
 • De invoer van prestaties in een trage omgeving kan volgende boodschap geven : MissionPlanningWeekListBean.changeQualification(MissionPlanningWeekListBean.java:1176)
 • Sorteren van de bestellingen maaltijdcheques op basis van de aanmaakdatum
 • De knop 'traject weergeven' is niet zichtbaar bij de aanmaak van een opdracht
 • De coefficient die in de lijst van de contracten werd weergegeven was deze van de opdracht
 • De zichtbaarheid van een document buiten de sessie in selfservice werd gecorrigeerd
 • Externallogin vraagt nu ook het aanvaarden van de overeenkomst
 • Bij aanmaak van nieuwe gegevens veroorzaakten bepaalde zones een fout bij het leegmaken van een gegeven (lijsten), dit omdat het hoofdgegeven nog niet werd geregistreerd (bvb. een groep wissen gelinkt aan de werknemer waarvoor men een nieuwe fiche maakt)

ISIWEB 1.4.7

Verbeteringen

 • In batch versturen van documenten (281.10) naar de werknemers
 • Mogelijkheid om het verzenden van contracten per mail te personaliseren in admin
 • De C4 neemt alleen nog de tewerkstellingen waarvoor prestaties werden ingevoerd
 • Reverse matching werd verbeterd (rekening houden met alle mogelijke recruteringen (aanvragen))
 • Keuze om de beschikbare periode/opzegperiode standaard te bepalen in admin

Aanpassingen

 • Opslaan van een werknemersfiche (beschikbare tijd)
 • Boodschap bij de verplichte invoer van een contactpersoon in de overeenkomst werd aangepast

ISIWEB 1.4.6

Opdracht/Contract

 • Correctie in de lijst van de opdrachten, de coëfficiënt wordt nu wel automatisch up to date gezet na het toevoegen/wissen van een coëfficiënt in een opdracht
 • Vernieuwing van de contracten : een zone met het uurrooster werd toegevoegd zodat een uurrooster direct kan aangepast worden vanuit de lijst.

Prestatie

 • Correctie van de omschrijving Q/S bij de info (i) van het contract
 • Proforma-factuur toegankelijk vanuit de lijst van de prestaties : wanneer men filtert op een klant kan men (na het invoeren van de prestaties) een proforma-factuur opmaken. Deze optie is een simulatie van de facturatie en neemt dus wat tijd in beslag om de facturatie uit te voeren en het PDF-bestand op te stellen.
 • Export van de prestaties (excel) : aanpassing in functie van de facturatie-berekeningen zodat de totalen correct weergegeven worden, werkend met dezelfde afrondingen

XML Feed

 • De XML feed voor de werkaanbiedingen werd als volgt verbeterd.

ISIWEB 1.4.5

Werknemer

 • De link CIMIRE werd verwijderd
 • Het berekenen van de reële situatie is een optie geworden die in admin, via configuratie werknemer aan- of afgezet kan worden.
 • Bij het type arbeidsvergunning wordt de volledige omschrijving weergegeven

Klant

 • Vakbondsafvaardiging : mogelijkheid in admin om aan te duiden dat dit een verplicht gegeven is (dus alleen J/N is mogelijk. (Configuratie admin / Klant / Vakbondsafvaardiging verplicht)
 • Zoekopdracht op de bron van de klant werd gecorrigeerd

Opdracht/Contracten

 • Veld Shift : mogelijkheid om deze zone als optioneel aan te duiden via configuratie / contract/ Shift
 • Een recht werd toegevoegd om het wijzigen van een contract in het verleden al dan niet toe te laten (recht toe te voegen aan de beheerder)
 • Controle van het uurrooster in het contract om een contract die start binnen de dag toe te laten
 • Het versturen van contracten per mail werd verbeterd

Aanvragen (wervingen)

 • Controle of de contactpersoon correct werd gedefinieerd
 • Weergave via (i) van de contactinfo van de contactpersoon
 • Automatisch afsluiten : indien het automatisch afsluiten wordt gebruikt wordt de aanvraag automatisch gedesactiveerd indien het aantal positieve/negatieve afsluitingen het gevraagde aantal heeft bereikt. (Configuratie / Aanvraag - Beheer van de desactivering via de pagina Afsluitingen). Indien men in de lijst van de aanvragen op het 'oog' klikt om een item te desactiveren komt men in de lijst van de afsluitingen terecht.

Facturatie

 • Berekening van de BTW : alleen het totaal afronden (niet op de detaillijnen). Standaard wordt de BTW per lijn afgerond en daarna op het totaal. In admin kan men de parameter activeren via Hulpmiddelen > Configuratie > Contract - BTW alleen op totaal afonden. Standaard staat dit niet aangevinkt.
 • Facturatie per kantoor : parameter om de facturatie per kantoor te forceren (op algemeen niveau).

Documenten

 • Sociale balans niet zichtbaar in het menu (indien men Crystal Reports gebruikt) : Configuratie / Menu
 • Inlichtingen mutualiteit niet zichtbaar in het menu (indien men Crystal Reports gebruikt) : Configuratie / Menu
 • Opeenvolgende afdrukken van contracten vanuit de lijst van de contracten geeft geen onderbrekingen meer tussen twee afdrukken

Systeem

 • De externe bibliotheken zijn https beveiligd (linkedin, twitter, yammer, google maps)
 • Optie om het opladen van een importbestand in de selfservice te blokkeren
 • Het sessienummer is niet meer zichtbaar in de url bij het hernemen van een sessie
 • Een parameter werd toegevoegd om de autocomplete van het wachtwoord te blokkeren
 • Indien men in https werkt wordt de stacktrace van een foutmelding niet meer weergegeven (alleen nog in de monitoring)

ISIWEB 1.4.4

LinkedIn

Op aanvraag, mogelijkheid tot interface tussen ISIWEB en LinkedIn voor :

 • Aanmelden in ISIWEB
 • New te publiceren vanuit ISIWEB naar LinkedIn (bvb : nieuwe aanvraag, aantal aangeworven kandidaten deze week, … )
 • Een contactpersoon of bedrijf identificeren in LinkedIn vanuit de signaletiek
 • Een werknemer in Linkedin identificeren vanuit de signaletiek

De Pool

Notificatie in de admin op niveau van de gebruikersfirma om het beheer van de werknemers die in de Pool aanwezig zijn sedert x aantal dagen terug over te zetten naar het kantoor van de consulent die aan de fiche werd gelinkt (normaal gezien de consulent die de fiche heeft aangemaakt).

eID

 • Nieuw versie is ook gebruikbaar door https.

Werknemer

 • Er kan een standaardwaarde voor de burgerlijke staat worden gedefinieerd. Bvb, standaard een lege waarde zetten zodat het veld verplicht nagekeken moet worden in de fiche (in admin, Hulpmiddelen > Configuratie > Werknemer > Familiale situatie)
 • Nieuwe voordeelcode : SBO voordeel C

Firma

 • Parameter om de invoer van een ondernemingsnummer van een firma te forceren om de aanmaak van een contract mogelijk te maken (Hulpmiddelen / Configuratie / Contract )

Aanvraag

 • Het oproepen van een matching vanuit de lijst van de werknemers is nu mogelijk. De matching is eigen aan elke gebruiker.
 • Mogelijkheid om een matching uit te voeren op een loonschijf
 • Mogelijkheid om een lijst van competenties en IT-kennis te definiëren (via admin) alsook om de velden J/N weer te geven in de werknemersfiche (tabblad CV)
 • Mogelijkheid om types aanvragen te definiëren (om makkelijker de actieve, herhaalde of te behandelen aanvragen te identificeren bij de klant). Lijst moet in admin worden opgesteld.
 • Mogelijkheid om een filter op contracttypes te gebruiken

Bouw

 • Mogelijkheid om het C32 nummer te wijzigen vanuit de fiche (wegens een verkeerde invoer). De contracten van de periode worden gewijzigd en de Dimona-aangiftes worden automatisch verzonden.

Contract

 • De annulatie van de afdruk van een collectief contract is nu ook mogelijk op niveau van de lijst van de collectieve contracten.
 • Een contract uit het verleden wijzigen - toevoegen van een recht om de wijziging al dan niet toe te laten
 • Gebruik van een code Dagloon met een andere configuratie dan deze die in admin werd gedefinieerd

Facturatie

 • Berekening van de BTW : alleen het totaal afronden (niet op de detaillijnen). Standaard wordt de BTW per lijn afgerond en daarna op het totaal. In admin kan men de parameter activeren via Hulpmiddelen > Configuratie > Contract - BTW alleen op totaal afonden. Standaard staat dit niet aangevinkt.
 • Optie in de overeenkomst : Facturatie per klant (om maar één factuur per klant op te maken)

ISIWEB 1.4.3.02b

Elektronische maaltijdcheques

De bestellingen maaltijdcheques kunnen via Edenred of Sodexo beheerd worden. Dit vraagt een interventie voor installatie en configuratie.

ISIWEB 1.4.3.02

Overeenkomst

 • De afdruk van de contracten kan nu per opdracht gegroepeerd worden (dit laat toe een collectief contract aan te maken per uitzendkracht/opdracht)
 • Mailnotificatie van overeenkomsten waarvan de einddatum bijna bereikt is

Klant

 • Identificatie van de dubbele registraties voor de import van Graydon op basis van het BTW-nummer.
 • Verplicht ondernemingsnummer : deze parameter kan aan-/afgezet worden via het menu Hulpmiddelen / Parameters / Configuratie klant in de Admin, optie 'Ondernemingsnummer verplicht'

Werknemer

 • Knop „Pool” in de fiche van de werknemer : de knop werd iets groter gemaakt (zie Groep Pool )
 • Tabblad matching (lijst van gelinkte aanvragen en matching) op de eerste pagina
 • Mogelijkheid om de lijst van gelinkte aanvragen als allereerste pagina te kunnen weergeven. (aankruisvak in admin - configuratie werknemer)
 • Zone „alleenstaande” niet meer verplicht
 • Controle op de identiteitskaart (indien het vakje in de werknemersfiche staat aangekruist zijn de vervaldatum en nummer verplichte velden).
 • Snellere invoer van de talenkennis zonder te moeten werken met een tussenscherm
 • Datum laatste doorgang
  • Verbetering van enkele vertalingen
  • Wanneer men op dit veld klikt wordt een signaal weergegeven dat de werknemersfiche werd geactualiseerd en wordt doorgestuurd naar de RSS feed werknemer
  • Dit veld is ook beschikbaar in de uitgebreide zoekopdracht
 • Studiedomein werd toegevoegd en is configureerbaar in admin
  • Configuratie : admin / code / werknemer / Studiedomein : beheer van de lijst
  • Werknemersfiche : geregistreerde opleidingen, lijst van de Studiedomein is beschikbaar
  • Uitgebreide zoekopdracht : criterium Studiedomein werd toegevoegd
  • Werving : Opleiding - studieniveau en diploma-titel, voor beide criteria werd het subcriterium Studiedomein toegevoegd

Werving/Aanvraag

 • Invoer aanvraag : verbetering van de invoer indien er meerdere validaties werden geactiveerd
 • Correctie indien er bij de uitgebreide filter 2 criteria werden toegevoegd 'zonder code'
 • Copie van de aanvraag : copie van alle velden van de eerste pagina behalve de einddatum. De pagina voor de zoekopdracht wordt niet gecopieerd.
 • Talenlijst vervolledigd
 • Aanpassing van het aantal werknemers die worden weergegeven bij een zoekopdracht (20 → 100)

configuration recrutement)

 • Reverse matching : de invoer van een criterium in de eerste pagina wordt geforceerd bij het aanmaken van een aanvraag, dit voor de eenvoudige en uitgebreide filter. Dit laat toe om altijd een reverse matching te kunnen gebruiken in de fiche van de werknemer.
  • Configuratie : Hulpmiddelen > Parameters > Configuratie werving - 'Discipline forceren in de opzoekcriteria' aanvinken
  • Indien geactiveerd zullen de nieuwe wervingen altijd ingevoerd worden met een criterium voor de eenvoudige filter zodat de reverse matching standaard functioneert in de fiche van de werknemer
 • Correctie voor bepaalde matchingcriteria : invoer van een code wordt verplicht
 • Correctie van de matching over meerdere kantoren heen. Bepaling van het maximaal aantal resultaten die wordt weergegeven (Admin : Hulpmiddelen > Parameters > Configuratie werving : maximum aantal resultaten.

Post

 • Het commentaarvak in de post werd als info toegevoegd in de (i) in de lijst van de posten

Contract

 • Controle uurroosters studenten, er wordt gecontroleerd of er degelijk een basis- of specifiek uurrooster werd gedefinieerd voor studenten of deeltijdsen
 • Studenten : aanpassing van het aantal dagen in functie van de contracten (geen boodschap bij het eerste contract, nieuw contract dat word aangemaakt niet meegerekend)
 • Studenten : duidelijkere boodschap met weergave van de contractdagen, gepresteerde dagen en contractdagen zonder prestaties
 • Geen dubbele afruk meer voor de IDM-werknemers (wordt beheerd op niveau van Crystal Reports)
 • Verbetering van de afdruk contracten met document C63 (meervoudige afdruk)
 • Rekening houden met de cyclus in de aanmaak en verlenging van de contracten. Dit geeft de mogelijkheid deze cyclus te gebruiken bij de afdruk. (Crystal layout moet aangepast worden)
 • Annulatie van een contract waarvoor prestaties werden ingevoerd : het contract wordt geannuleerd maar blijft zichtbaar (actief), dit is nodig om problemen te vermijden bij de sociale balans, export boekhouding, …
 • Collectief contract met groepering per bestelbon. Indien er bij een bestelbon maar één contract bestond werd toch nog een individueel contract gegenereerd. Dit werd gewijzigd en er wordt altijd een collectief contract gegenereerd.
 • Wijziging van de berekening van de proefperiode. Dit wordt nu gebaseerd op maximaal 3 contracten, in de andere gevallen is er geen proefperiode meer bij de contracten.

Prestatie

 • Invoerscherm voor maandelijkse prestaties (ontwikkeling op maat)

Documenten

 • C4
  • In rekening brengen van de vakantiedagen van het lopende jaar (was reeds het geval). Zich verzekeren dat ook 1 januari wordt meegnomen.
 • C131B
  • Verbetering van het prestatierooster in het geval een contract begint op de 31° van de maand.

Codes : type uren en type premies & kosten

 • Het is mogelijk om types uren en types premies & kosten (admin) te desactiveren (vroeger werd dit om veiligheidsredenen geblokkeerd)

Export Sociaal Secretariaat

 • Optie om in de niveaus voor Group S een code te sturen die samengesteld wordt door het statuut en een productcode

Google Maps

 • Configureerbare zone in admin (configuration openi) om de weergave aan of uit te zetten
 • Correctie van een weergaveprobleem in IE8

Admin

 • De lengte van het veld voor het erkenningsnummer is verlengd tot 64 posities.
 • Wachtwoord wijzigen voor de admin-account, via de optie Hulpmiddelen / Wijziging wachtwoord

SMS

Contracten per mail / rss

 • De contracten worden nu gegroepeerd tot maximaal 10 documenten per mail, dit om de registratie en verzending makkelijker te maken

Widget

 • Mogelijkheid om aan de rechterzijde een widget aan te maken om een intranet of externe applicatie te integreren. Dit geeft de gebruiker een snellere toegang tot de applicaties die intern gebruikt worden.

Self-service

 • Admin, hulpmiddelen / parameters / configuratie self-service : mogelijkheid om te definiëren welke velden al dan niet zichtbaar mogen zijn in de selfservicepagina's van de klant/werknemer.
 • Doorwijzing naar het dashboard ook al wordt er gebruik gemaakt van het externe login-scherm.

eContracting

 • Integratie eContracting (be-Trust) in ISIWEB (documentatie binnenkort beschikbaar, optie nog niet beschikbaar, alleen op aanvraag)

Yammer

 • Integratie van het bedrijfs-sociaal netwerk yammer.com in ISIWEB. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen kantoren.

ISIWEB 1.4.1.000

Interim1

 • Link naar Interim1 via het menu
 • Mogelijkheid om te definiëren welke documenten uit de portfolio toegankelijk mogen zijn op Interim1
 • Evaluatie van de werknemer (aanvinken of de werknemer zichtbaar mag zijn op Interim1) + weergave van de documenten die voorgesteld zullen worden

Werknemer

 • Het toevoegen van een werving van een kandidaat is nu mogelijk vanuit de fiche van de werknemer (eerste pagina of pagina 'matching', naargelang de configuratie)
 • De wervingen en matching werden verplaatst naar het gedeelte matching van de eerste pagina
 • De wervingen kunnen weergegeven worden op de eerste pagina (boven de criteria) indien de parameter werd aangevinkt in admin
 • De criteria die werden toegevoegd in de pagina werknemer werden in pagina's opgedeeld zodat er meer dan 20 criteria mogen geselecteerd worden voor de werknemer)
 • Mogelijkheid om te zoeken op het volledigheidspercentage (+ export naar excel-bestand)
 • De 'te recycleren' werknemers worden correct verrekend in de overzichtstabel

Klant

 • Aanmaak van een gebruikersaccount self-service via een contact (dit om bestaande contacten te gebruiken)

Werving

 • Snelle zoekopdracht met opzoekmogelijkheid op postcode (gaf vroeger geen enkel resultaat)
 • De gedesactiveerde beheerders zijn niet meer zichtbaar in de lijsten (behalve indien hij reeds werd geselecteerd voor de desactivering)

Contract

 • Versterkte controle op de aanmaakdatum en einddatum van een contract op een gebruikersfirma (ook wanneer het bedrijf een overeenkomst heeft met een ander uitzendkantoor). Dit is alleen indien ISIWEB gebruikt wordt door meerdere gebruikersfirma's.
 • Aanmaak van een contract op PC 124 wordt geblokkeerd indien de gebruikersfirma niet gedefinieerd werd als deeluitmakend van de bouwsector.
 • Indien een opdracht gedesactiveerd werd kan er ook geen contract meer opgemaakt worden.

Self-service

 • Mogelijkheid om de notificaties te definiëren voor de verschillende stappen in de self-service

Configuratie

 • Configuratiescherm voor het beheer van de menuopties die toegankelijk zijn voor de beheerder (Hulpmiddelen / Parameters / Menu (tabblad self-service))

ISIWEB - Betalingen

 • De boekhoudrekening voor het kostengedeelte kan nu ingevoerd worden op niveau van de types uren en types premies & kosten

Correcties

 • Link Graydon : indien er geen email-notificatie mogelijk is worden er geen foutboodschappen doorgestuurd.
 • Meervoudige afdruk van documenten (via Crystal Reports) : er worden 3 afdrukpogingen per document uitgevoerd voordat er een fout gegenereerd wordt indien de Crystal Reports Server niet beschikbaar is
 • De werknemers die via de website zijn ingeschreven moeten enkele standaardwaardes hebben op niveau van de volledigheid en evaluatie.

ISIWEB 1.4.000

Beheer van de werknemers

Werknemersfiche

 • Medisch onderzoek : een veld met de omschrijving werd toegevoegd
 • Optie om het veld 'Beschikt over een transportmiddel' niet weer te geven in de werknemersfiche
 • Velden die weergegeven kunnen worden op de eerste pagina (om te inschrijving makkelijker te maken) : talen, attesten, medische onderzoeken, types contracten, producten, criteria (Admin : hulpmiddelen > parameters > configuratie werknemer)
 • Gegenereerde CV : option pour activer ou non l'option du CV généré dans le portfolio via Admin - Outil / Configuration travailleur : „Ajouter le CV généré dans le portfolio”
 • Weergave percentage - kleuren :
  • zwart - niet vet (indien <100%) : indien de kandidaat geen gevalideerd profiel heeft
  • rood, vet (indien < 100%) : indien de kandidaat een gevalideerd profiel heeft
  • groen indien 100%
 • De richting op het diploma kan bepaald worden bij de invoer. De lijst van de verschillende richtingen kunnen gedefinieerd worden in admin (lijst > code > werknemer > sector (richting diploma). Om het veld weer te geven in de werknemersfiche moet in admin via hulpmiddelen > parameters / configuratie werknemer, de optie 'Sector (richting diploma) weergeven.
 • Werknemer IDM - partner
  • Admin : configureer de lijst van de partners : lijst > Codes > Werknemer > Partner
  • Het veld 'Partner' werd toegevoegd in de pagina IDM
  • Het criterium met betrekking tot de partner IDM werd toegevoegd indien de uitgebreide filter

Werknemerstabel (weergave per criteria)

2 totalen :

 • Criterium : maakt een som van het aantal verschillende werknemers/criterium
 • Werknemer : maakt een som van het aantal verschillende werknemers

support.pepper1.be_images_1363734443938.jpg

Volledigheid van de inschrijving

Een nieuw criterium werd toegevoegd : attest (om bvb het invoeren van een attest verplicht te maken voor chauffeurs) . zie Volledigheid van inschrijvingen

Beheer van de klant

 • Definitie van een standaardwaarde voor de aangemaakte bedrijven (bvb. voor een uitzendkantoor in de bouwsector kan men standaard C of M zetten als standaardcode voor BTW).

support.pepper1.be_images_1353583485582.jpg

 • Het opzoeken van een Nace-code kan nu zowel op code als op omschrijving

Beheer van de wervingen

 • In admin is het mogelijk om parameters voor de wervingen te definiëren :
  • weergave van de plaats van tewerkstelling
  • weergave van het type contract (+ kan als verplivht veld gezet worden)

support.pepper1.be_images_1353591350218.jpg

 • De plaats van tewerkstelling van het type 'andere' wordt standaard op België gezet (knop 'Bewaren' naast de naam van het bedrijf bij het updaten van de lijst van de sites)
 • Een criterium 'Specifiek medisch onderzoek' werd toegevoegd

support.pepper1.be_images_1353584705855.jpg

Beheer van de criteria

 • Controle op het aantal criteria bij het registreren van een werknemer, meer info : Beheer criteriaboom

Af te drukken documenten

De af te drukken werknemersdocumenten zijn ook beschikbaar op niveau van de opdracht. Nieuwe velden werden beschikbaar gesteld (Klant : BTW-nummer). Nieuwe modeldocumenten met de beschikbare velden zijn aanwezig. Meer info : Af te drukken documenten

Beheer van de posten

 • De knop 'Post aanmaken' is beschikbaar in elke pagina van de overeenkomst
 • In de lijst van de posten is de post nu toegankelijk via zijn Business Id
 • De invoer van maaltijdcheques wordt gecontroleerd op de zichtwaarde, patronale bijdrage gedefinieerd in admin

Beheer van contracten en opdrachten

Export excel

De export naar excel omvat nu ook de code van het gelinkte uurrooster. Dit om de controles in de planning via excel makkelijker te maken.

support.pepper1.be_images_1353592169808.jpg

Filters

De uitgebreide filter in de contracten en opdrachten laat nu toe een filter uit te voeren op de beheerder (consulent) gelinkt aan de contracten/opdrachten.

Sociale documenten

De sociale documenten die door de gebruiker werden gegenereerd zijn nu ook beschikbaar in de portfolio van de opdracht. Dit laat toe om een historiek van de gegenereerde documenten bij te houden.

support.pepper1.be_images_1353593431101.jpg

Afdruk Document C63 bij het eerste contract

Via admin kan gedefinieerd worden dat een document C63 afgedrukt moet worden samen met elk eerste contract van een opdracht. Op die manier kan er systematisch een aanvraag ingediend worden bij de RVA. Meer info : Sociaal document C63

Controle van de coëfficiënten

Het is mogelijk een minimum- en maximumcoëfficiënt te definiëren. Standaard worden die respectievelijk op 1 en 10 gezet. De definitie hiervan gebeurt in admin voor elke gebruikersfirma :

support.pepper1.be_images_1363796809994.jpg

Controle van de bijdragen maaltijdcheques

Het is mogelijk om een minimum bedrag te definiëren voor de werknemersbijdrage en een maximum-bijdrage voor de werkgeversbijdrage. De definitie hiervan gebeurt in admin voor elke gebruikersfirma :

support.pepper1.be_images_1353688744013.jpg

Controle bedrijfswagens

Controle of de velden voor een bedrijfswagen correct werden ingevoerd. Indien niet, is het niet mogelijk de gegevens te bewaren.

Verlenging van de contracten

 • De lijst van de te verlengen contracten is gesorteerd per klant/per werknemer.
 • In de lijst wordt een teken weergegeven indien er een probleem is om het contract te verlengen

support.pepper1.be_images_1353578601948.jpg

Annulatie van een contract

 • De annulatie van een contract waarop prestaties werden gecodeerd is mogelijk maar het contract blijft zichtbaar. Het 'oog' wordt in een roze kleur weergegeven om aan te tonen dat het over een geannuleerd contract gaat.

Paritaire comités

 • Het PC 140.08 werd gewist en vervangen door 140.04
 • Het PC 140.03.00-01.01 werd toegevoegd

Lijst van de loongegevens in het contract

De lijst bevat nu ook de einddatum van het loon (zichtbaar voor de gebruiker). Dit laat toe om makkelijker problemen te detecteren.

support.pepper1.be_images_1353688159426.jpg

Er is ook een bijkomende controle die verzekert dat een loongegeven actief is voor de contractperiode. Indien niet aanwezig krijgt men een foutboodschap bij de aanmaak (ook bij import en verlenging)

Student

 • Teller dagen : de berekening van de opzegperiode wordt in rekening gebracht (indien een wijziging van de einddatum werd uitgevoerd via de invoer van een opzeg)
 • Automatische Dimona-aangifte : Isiweb verstuurt de contracten elke avond voor de contracten die de volgende dag beginnen. Voor de studenten is het nuttig, om problemen met reserveringen door andere werkgevers te vermijden, elke dag alle contracten te versturen die nog geen Dimona-nummer hebben. Op die manier worden elke dag de nodige reservaties uitgevoerd. Deze optie kan geactiveerd worden in admin via hulpmiddelen > parameter > configuratie conract :

support.pepper1.be_images_1353587721325.jpg

Afdruk contracten

 • Bij het afdrukken van contracten via de meervoudige bewerking werden soms gedesactiveerde contracten afgedrukt. Nu kan men de geselecteerde contracten eerst bekijken. Bij het genereren van de documenten voor de afdruk worden de gedesactiveerde elementen geblokkeerd.

Dimona Extra en seizoenarbeid

Voor de contracten van het type Extra werd de invoer van een begin- en einduur vereist in het contract, dit was hoofdzakelijk voor dagcontracten zonder gebruik van een standaard uurrooster. Nu is het mogelijk om gebruik te maken van een standaard uurrooster (vanuit de post) voor dagcontracten van het type 'Extra' en 'Seizoenarbeid'.

Beheer van facturen

 • Een export naar excel voor de facturen W&S werd toegevoegd

support.pepper1.be_images_1353590260525.jpg

Bestelling maaltijdcheques

 • De lijst van de bestellingen wordt nu als volgt gesorteerd : Limietdatum, Bedrijf, Datum aanmaak + Selectie van de groepen.

Sodexo

Aanpassing van de configuratiemogelijkheden voor de inhoud van de bestelling (gecommuniceerde info en groeperingsmethodes). Zie ook : Bestelling maaltijdcheques

Google Maps

De kaarten van google werden geintegreerd in de werknemersfiches, klantenfiches en opdrachten, zie Interface Google Maps

Interface Group S

 • Voor de nationaliteitscode wordt nu de ISO-code doorgestuurd bij de mnemoniek NAT

Interface Graydon

 • Het rapport wordt nu altijd opgevraagd in de taal van de gebruiker
 • Elk Graydon-rapport kan nu in copie verstuurd worden naar een gedefinieerd adres : Link Graydon

Self-service

 • Adaptation des écrans pour définir via l'admin les zones que les travailleurs et clients peuvent voir dans la partie self-service

Systeem

Landcode

De lijst van de landcodes werd bijgewerkt (bvb Kosovo). Na de installatie moet men een import van de lijst uitvoeren (vraag de interventie aan bij Pepper One :check issue #295183).

Taal

Engels werd toegevoegd. De vertalingen zijn beschikbaar in ISIWEB. Er zijn enkele interventies nodig indien men de engelse taal wil activeren (oa. de vertaling van de premies & kosten alsook andere lijsten)

support.pepper1.be_images_1353589532016.jpg

Internetbrowser

Volgende browsers kunnen gebruikt worden voor ISIWEB :

 • Firefox : 16, 17
 • Internet Explorer : 8.0, 9.0, 10.0 - compatibiliteit activeren
 • Google chrome : probleem met blokkeren van pagina
 • Safari : 6.0

Wij raden aan te werken met Firefox Firefox 3.6x of 16 en hoger

Ontwikkelingen op maat

 • Automatisch importeren van klantgegevens op basis van een tekstbestand, aanmaak via Graydon (parametreerbaar via configuratie klant)
 • Automatisch importeren van werknemersgegevens op basis van een tekstbestand ( parametreerbaar via configuratie werknemer)
 • Automatisch importeren van opdrachtgegevens op basis van een tekstbestand ( parametreerbaar via configuratie contract)

Verbeteringen

 • Registreren van de klant voordat een contact wordt geregistreerd
 • Opmaak sociale documenten : er wordt geen nieuw venster meer geopend indien er geen documenten werden gegenereerd.
 • Het dubbelklikken werd geblokkeerd op meerdere pagina's in ISIWEB (om te vermijden dat bepaalde gegevens 2 keer worden gevalideerd)
 • De dubbel-klik werd in bijna elke pagina geblokkeerd. (vermijden dat sommige dingen 2x gevalideerd worden)
 • De weergave van de CV via het tandwieltje blokkeert soms de weergave in Google Chrome.
 • Boodschap wordt weergegeven indien men een nota probeert te versturen en de mailservice (SMTP) niet beschikbaar is
 • Uitgebreide filter met meerdere criteria voor de klanten
 • Indien een niet-conform excel-bestand wordt geimporteerd wordt een voor de gebruiker leesbare foutmelding weergegeven.
 • De berekening van het volledigheidspercentage wordt uitgevoerd bij wijziging van de eveluatie
 • Verbetering in de vertalingen
 • Bij een copie van de opdracht worden nu ook de gelinkte consulenten meegecopieerd
 • Werving : het rijbewijs veroorzaakt geen foutmelding meer bij de selecties
 • Werving : de zoekopdracht van een criterium via het vergrootglas wist de schermgegevens niet meer bij een nieuwe werving
 • Werving : bij een uitgebreide filter op de criteria komt men nu terug op de correcte pagina
 • Prestatie : De knop toevoegen functionneerde niet altijd
 • De import van contracten maakt ook de collectieve contracten aan
 • De wijziging van premies & kosten in admin werd bemoeilijkt indien er meer dan 100 waren
 • Correctie bij het toevoegen van een commentaar voor de opvolging van conflicten op een contract
 • Opdracht : het aantal km mag toegankelijk zijn indien de opdracht alleen maar werd bewaard
 • Copie opdracht : leegmaken van de velden importid en code sociaal secretariaat
 • Wijziging nota : verbetering van de wijzigingen in de commentaren

Eigen Gereedschappen